Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Triệu và lớp triệu
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày về lớp triệu, hàng và lớp ở các  số trong phạm vị trăm triệu. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập nhằm giúp các em học sinh củng cố được lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn