Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đường kính và dây của đường tròn
Nội dung bài giảng

Nội dung của bài giảng:
Lý thuyết:
- Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.
- Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm dây đó.
- Đường kính đi qua trung điểm một dây không qua tâm thì vuông góc với dây đó.
- Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.
 Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau
- Dây lớn hơn thì gần tâm hơn. 
Dây nhỏ hơn thì xa tâm hơn.
Bên cạnh đó là hệ thống bài tập củng cố lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn