Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hằng đẳng thức (Phần 1)
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra 3 hằng đằng thức đáng nhớ liên quan tới bình phương. Bên cạnh đó OLM cũng nêu ra các dạng bài tập ứng dụng các hằng đẳng thức đã cho.
Các hằng đẳng thức được giới thiệu trong bài giảng là:
- Bình phương một tổng.
- Bình phương  một hiệu.
- Hiệu hai bình phương.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math. http://englishfun.edu.vn