Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau

Tỉ lệ thức & Dãy tỉ số bằng nhau Các bài giảng

I/ Khái niệm :

-  Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\),trong đó a,b,c,d là các số hạng của tỉ lệ thức ; a và d là các ngoại tỉ ; b và c là các trung tỉ

- Dãy tỉ số bằng nhau gồm 3 tỉ số bằng nhau trở lên.

II/Tính chất :

- Với\(a,b,c,d\ne0\),từ 1 trong 5 đẳng thức sau có thể suy ra 4 đẳng thức còn lại :

\(ad=bc;\frac{a}{b}=\frac{c}{d};\frac{a}{c}=\frac{b}{d};\frac{d}{b}=\frac{c}{a};\frac{d}{c}=\frac{b}{a}\)

- Từ dãy tỉ số bằng nhau\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}\)suy ra :

+\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{c-e}{d-f}=\frac{a+c-e}{b+d-f}=\frac{a-c+e}{b-d+f}=...\)

+ a,c,e tỉ lệ với b,d,f ; b,d,f tỉ lệ với a,c,e