Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Barack Obama. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Barack Obama

Barack Obama
Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Học thầy, không thầy học OLM

Luyện toán

6 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 609

Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 23:29:16
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 19:46:36
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 16:55:22
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 13:40:49
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 11:01:43
Barack Obama đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 10:05:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi