Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

CÁC THAO TÁC VỚI TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG

Bước 1: Đăng kí tài khoản mới.

Để có tài khoản quản lý trường, trước hết các thầy cô cần đăng kí 1 tài khoản mới, lưu ý phần họ tên và email các thầy cô điền tên và email của trường.

Bước 2: Đăng kí tài khoản trên thành tài khoản quản lý trường và thực hiện các bước Tạo tài khoản giáo viên, tạo lớp, phân công giáo viên, ...

 


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
41 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: