Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenthihami. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenthihami

nguyenthihami
I AM A EXO-L AND I LOVE EXO. LOVE OPPA XIUMIN ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Luyện toán

18 -Trung bình 8.48 - Tổng điểm 2205

nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 10:22:56
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 06:05:02
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 10:16:19
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 10:03:48
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 21:10:05
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 08:16:46
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 21:17:40
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 10:49:53
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 08:32:56
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 06:56:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 09:48:37
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:48:37

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-07 21:09:45
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:44:46
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:27:40
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:29:57
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:24:36
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:18:04
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:14:59
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:46:01
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:44:00
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:40:25
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:36:06
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:28:27
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:24:12
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-29 20:46:50
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 20:51:00
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-28 20:45:14
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-04-26 21:31:52
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:31:50
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:26:39
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:17:37
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:12:59
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 21:20:05
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 21:05:11
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 20:40:53
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 21:25:01
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 21:11:07
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:54:55
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:33:42
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:18:57
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:12:10