Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh
Hi everyone!

Luyện toán

204 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 20958

Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 11:10:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 21:24:50
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 21:18:19
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 22:27:17
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 22:44:33
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 17:04:23
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 22:42:27
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 20:29:46
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 11:39:25
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 18:39:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 16:59:47
Nguyễn Tuấn Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 16:59:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Tuấn Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:32:17
Nguyễn Tuấn Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:30:17