Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn ThịTú Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn ThịTú Hải

Nguyễn ThịTú Hải
Who doesn\'t want to be my friend , I\'ll kill them

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn ThịTú Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-06 21:18:19
Nguyễn ThịTú Hải làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-02 16:23:10
Nguyễn ThịTú Hải làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-02 16:18:07
Nguyễn ThịTú Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-09 18:09:54