Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Assassin™. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Assassin™

Assassin™
Assassin™

Luyện toán

53 -Trung bình 6.45 - Tổng điểm 5937

Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:13:33
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:59:59
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:54:11
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:48:09
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:44:31
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:38:58
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:33:20
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:26:05
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:20:46
Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:34:19

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.03 - Tổng điểm 241

Assassin™ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:50:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:35:34
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-04 07:06:52
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 19:57:00
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-18 20:37:37
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-18 20:35:50
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-18 20:34:09
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-18 20:26:28
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-08 20:20:39
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 21:30:17
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 21:27:56
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-19 21:24:33
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-18 20:27:17
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:11:09
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:08:05
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:02:58
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-15 18:39:54
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:42:52
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:38:35
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:36:10
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:34:29
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 12:30:20
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:39:15
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:38:15
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:36:42
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:08:39
Assassin™ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:03:54