Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jenny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jenny

Jenny
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

38 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 6744

Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:34:11
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 22:04:39
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:50:59
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 22:00:49
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:18:02
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:03:45
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:59:49
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:45:04
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 20:54:27
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 20:47:05

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 5.22 - Tổng điểm 3078

Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:15:35
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:30:38
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:29:12
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:29:58
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:46:51
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:34:33
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:16:16
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:45:47
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:36:17
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 08:34:38

Luyện Tiếng Anh

122 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 17707

Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:36:46
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 12:14:20
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:39:37
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 17:02:35
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:53:26
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:08:04
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:56:09
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:29:53
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:24:35
Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:51:07

Điểm thi

Jenny làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 15:53:15
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 09:48:50
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 09:45:22
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 16:12:35
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-08 08:30:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-07 20:28:35
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-07 08:00:45
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-05 08:56:33
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-04 16:41:36
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:17:08
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-31 08:20:23
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 09:53:20
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-21 20:10:01
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-21 19:57:24
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 21:08:10
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 20:53:03
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 20:31:20
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 10:55:03
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 10:46:23
Jenny làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-19 10:30:19
Jenny làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 22:23:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-04 21:07:15