Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bao Ngoc Le. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bao Ngoc Le

Bao Ngoc Le

Luyện toán

53 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 5462

Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 12:13:59
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:58:38
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 21:55:44
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:49:26
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:46:38
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 09:51:04
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:33:05
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:31:09
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:29:25
Bao Ngoc Le đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 14:27:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 21:52:26
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:21:04
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-04 12:13:55
Bao Ngoc Le làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 10:28:22