Giúp tôi giải toán và làm văn


                                                Thì hiện tại tiếp diển và thì hiện tại đơn

1)Mrs.Smith(not live) .............................................. in downtown . She (rent) .......................... in an appartment in the suburb.

2)How ................................ your children (go) ................................... to school everyday?

3)We ................................................... (play) soccer in the yard now.

4)My father (go) ................................ to work by bike. Sometimes he (walk) ..........................

5)............ you (live) .................... near a market ?           It (be) ........................... noisy ?

6)Now I (do ) ............  the cooking while Hoa (listen ) ......................... to music

7)At the moment, Nam and his friends ( go ) .................................. Shopping at the mall .

8)In the autumn , I rarely (go) ................................... Sailing and (go) ..................... to school

9)I (write ) ................................................... a letter to my friend now 

10)On monday , I (have )......................... math and art 

11)On friday , I ( have ) ............................. English.

12)What time .................................. your children (go) .........................  to school ? 

13)He (live ) .................................... in HCM city

14)My house ( be ) ........................... in the city and it (be ) ..................... small.

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ 3 giờ trước (23:06)
Báo cáo sai phạm

1)Mrs.Smith(not live) ..........doesn't live................... in downtown . She (rent) ......rents.......... in an appartment in the suburb.( HTD )

2)How .............do................... your children (go) ..........go......................... to school everyday? ( HTTD)

3)We ......are playing............................ (play) soccer in the yard now. (HTTD)

4)My father (go) ..........goes...................... to work by bike. Sometimes he (walk) ......walk.................... ( HTD)

5)......Do...... you (live) ..........live.......... near a market ?           It (be) .....is...................... noisy ?

6)Now I (do ) .....am doing.......  the cooking while Hoa (listen ) .......is listening.................. to music

7)At the moment, Nam and his friends ( go ) ..........are going........................ Shopping at the mall .

8)In the autumn , I rarely (go) ..............go..................... Sailing and (go) .......go.............. to school

9)I (write ) ............am writing....................................... a letter to my friend now 

10)On monday , I (have )...........have.............. math and art 

11)On friday , I ( have ) ..........have................... English.

12)What time ............do...................... your children (go) ......go...................  to school ? 

13)He (live ) ...................lives................. in HCM city

14)My house ( be ) ...........is................ in the city and it (be ) ..........is........... small.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bích 9 giờ trước (16:52)
Báo cáo sai phạm

1. Doesn' t live/ rents

2. Do/ go

3. Are playing

4. Goes/ walks

5. Do/ live

6. Am doing/ listens

7. Are going

8. Go/ goes

9. Am writing

10, 11. Have

12.do/ go

13.lives

14. ....../ is

Đọc tiếp...
๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ 4 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

Điền WAS hoặc WERE vào chô trống thích hợp hợp
a) Tony and John .....were............ in the garden last Sunday
b) My sister..............was............ at the zoo yesterday
c) Rose and Anna.......were....... at the cinema last night
d) They.....were......... in the school library yesterday
e) Where......were........... you yesterday morning
f) Where.......was........ your mother yesterday afternoom
g) My brother.....was......... at school yesterday
h) She......was......... at home yesterday evening
i) ......was......... he at the park yesterday afterday

Đọc tiếp...
Tui là tui nhá 13 giờ trước (13:25)
Báo cáo sai phạm

a) Were

b)was

c)were

d)were

e)were

f)was

g)was

h)was

i)was

Đọc tiếp...
Dương Hạnh Nguyên 16 giờ trước (10:34)
Báo cáo sai phạm

a)were

b)was

c)were

d)were

e)were

f)was

g)was

h)was

i)was

HỌC TỐT NHÉ!

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thu Trang Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

1.A,teacher:giáo viên

B,college:Trường đại học

C,professor:Giáo sư

D,lecture:bài học

Chọn:D bởi vì giáo sư hay giáo viên đều học các trường đại học,còn bài học khô liên quan

2.A,revision:sửa đổi

B,decision:phán quyết

C,grocery :cửa hàng tạp hóa

D,collection:bộ sưu tập

Chọn:B bởi vì phán quyết là đưa ra 1 quyết định cực kì nghiêm trọng,bộ sưu tập và cửa hàng tạp hóa có thể liên quan bởi vì như kiểu ngụ ý sửa sang,làm mới lại

ks nhé!Học tốt!:))

Đọc tiếp...
NGUYỄN BÁ HIẾU MINH Hôm qua lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

cho tam giac abc,ab=ac,phan giac AI(I thuoc BC).Ke IH vuong goc voi AB,ke IK vuong goc voi AC(H thuoc AB, K thuoc AC).

a)Chung minh:IB=IC va IH=IK.

b)goi E la giao diem cua AB va IK; F la giao diem cua AC va IH.Chung minh HK//EF

Đọc tiếp...
❤muội xinh răng khểnh siu cute❤ Hôm qua lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

c nha e

hc tốt

Đọc tiếp...
Tạ Đức Hưng Hôm qua lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

đáp án là B

Đọc tiếp...
小可爱 Hôm qua lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Ans :

A. First - than

B. First - then

C. Then - first

D. Finally - then

=> First, go past the traffic lights, and then turn left.

Đọc tiếp...
hiền bùi 16 giờ trước (10:33)
Báo cáo sai phạm

Halo , my mane it My => Hello , my name is My

I studi in clakk 5a => I study in class 5a

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Hương Giang Hôm qua lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

thanks các bạn nhé

Đọc tiếp...
|| Maiz || Hôm qua lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Halo , my mane is My 

=> Hello , my name is My

I studi in clakk 5a 

=> I study in class 5a

Học tốt ^^

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm kia lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

We ____ wear school uniforms on Fridays.

A.can't

B.mustn't

C.don't have to

D.don't need

=> We mustn't wear school uniforms on Fridays.

Chọn B . mustn't

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thu Trang Hôm kia lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

We musn't wear school uniforms on Sundays

Đáp án:B

ks nhé!Học tốt!:))

Đọc tiếp...
Rate VFX Hôm kia lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

MUST và HAVE TO đều có ý nghĩa là “phải”. Nhưng MUST diễn tả ý nghĩa bắt buộc do xuất phát từ ngoại cảnh còn HAVE TO diễn tả nghĩa “phải” do xuất phát từ chủ quan người nói .

Vì do là " mặc đồng phục " nên đây là bắt buộc do nhà trường chứ không do mình

=> Chọn B

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Uyên Hôm qua lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

THANK YOU 

Đọc tiếp...
|| Maiz || Hôm qua lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

2, always get up                                                         6, is going                                    9, is calling 

3, starts                                                                      7, singes                                      10, leaves

4, doesn't be                                                               8, is looking for                            11, does Charlie go 

5, is packing                                                              Học tốt       

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trâm Anh Hôm kia lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Charlie Foster 1] works [work] at a bakery.He 2] always gets up [always/get up] ver early because he 3]starts [start] work at four o'clock every morning.Charlie 4  doesn't  be [not/be] at work this morning.At the moment he 5]is packing [pack] suitcase because he 6]is going [go] on holiday today.Charlie 7]will sing[sing] to himself.He's very happy.Right now he 8 is looking for .[look for] his aeroplane kets.Where are they? He can't find them.There they are;under his bed! Charlie 9 is calling [call] a tax now.His plane 10]will leave [leave] in an hour.Where 11does charlie go[Charlie/go] To Hawaii !
 

Đọc tiếp...
Lương Anh Thư Hôm kia lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời: Đáp án: B.Have been

Giải thích: Trong câu có một khoảng thời gian "for 5 years"=> Chia thì HTHT

                 "We" là số nhiều=> Chia trợ động từ "have"

   

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Tịnh Hôm kia lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

chọn B.have been

for 5 years là dấu hiệu Hiện Tại Hoàn Thành

I / You / We / They  là dùng have 

He / She / It  là dùng has 

nên đáp án B là Đúng 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thu Trang Hôm kia lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu:For 5 years dùng thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc:S+have/has+P2+for/since

We have been friends for five years

Đáp án:B

ks nhé!Học tốt!:))

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Tịnh Hôm kia lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Chọn A. go 

vì sau Do / Does / Don' t  / Doesn' t / Did  + động từ nguyên mẫu( V)

Nên Đáp án A là Đúng 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thu Trang Hôm kia lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu:Why don't we +V(nguyên dạng)

Why don't we,go to the cinema tonight?

Đáp án:A 

Tìks nhé!Học tốt!:))

Đọc tiếp...
𝐌𝐲𝐧𝐚𝐦𝐞𝐢𝐳ᴹᵃⁱ ( Team NQCM ) Hôm kia lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Why don't we ____ to the cinema tonight ?

A.go

B.to go

C.going

D.goes

Đọc tiếp...

                           đặt câu hỏi cho từ gạch chân 


1) You can go to the supermarket to buy beef........................................................................                                      

2) Her fovorite foot is fried rice...........................................................................................................

3) our friends are playing in the school yard...................................................................................

4) Tan is studying in his room. ..........................................................................................................

5) It' ten to five ........................................................................................................................

6) Linh is listening to music at the moment ..........................................................................................................

7) Lan has history on Thursday ..........................................................................................................................

8) It's a stereo.........................................................................................................................................

9) We has math on tuesday , Thursday and friday.................................................................................

10) No, it isn't. that is my hat....................................................................................................................................

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ Hôm kia lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

1 ,  Where can I go to buy beef?

2 , What is her favourite food?

3 , Where are your friends playing?

4 , What is Tan doing in his room?

5 ,What time is it?

6 , What is Linh doing at the moment ?

7 , When does Lan have history?

8 , What is it ?

9 , When do you have Maths?

10 , Is it your hat ?

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ♥£yภђ​​​♥Ŧạღ_oO¿ Hôm kia lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

1) Where can i go to buy beef?

2) What is he favorite food?

3) Where are you friend playing?

4) What is Tan doing in his room?

5) What time is it?

6) What is Linh doing at the moment?

7) When does Lan has History?

8) What is it?

9) When do you have math? 

10) Is it your hat?

Đọc tiếp...
Văn Ngọc Hà Anh Hôm kia lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

1. Where can I go buy beef ?

2. What is your favourite food ?

3. Where are your friends playing ?

4. What is Tan doing in his room ?

5. What time is it ?

6. What is Linh doing at the moment ?

7. When does Lan has history ?

8. What is it ?

9. When do you have Maths ?

10. Is this your hat ?

Nếu có gì sai, mong bạn thông cảm nhé !

Cảm ơn !

Đọc tiếp...
|| Maiz || Hôm kia lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

 Trả lời :

My father enjoys Listening to music 

Học tốt 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tường Hôm kia lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

B.Listening to music :D

Đọc tiếp...
Duyen Duyen Hôm kia lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

\(\text{My father enjoys listening to music in his free time }\)

Sau , Enjoy , Hate, Love,... + V-ing nhé 

Đọc tiếp...
|| Maiz || Hôm kia lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

 Trả lời

It will  cool 

Học tốt 

Đọc tiếp...
HỒ PHAN HÀ TIÊN Hôm kia lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

ASK:

What will the weather be tomorrow?( Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?)

ANSWER:

Tomorrow,It will be windy and rainy.(Ngày mai,trời sẽ  có gió và có mưa)

Đọc tiếp...
응 우옌 민 후엔 Hôm kia lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

What will the weather be tomorrow? (Thời tiết ngày mai như thế nào?)

=> It will be ........................ (Trời sẽ ..........................)

VD: It will be hot. (Trời sẽ nóng.)

Đọc tiếp...
๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ Hôm kia lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

1.How often does Nam have English?.He has English four times a week.

2.What storybooks can he read in English? It is Aladdin and the Magic Lamp .

3.How does he practise speaking? He practises speaking by talking to his foreign friends.

4.How does he practise writing? He practises writing English by sending emails to his friend Hakim in Malaysia.

5.Why does he learn English? Because He want to watch English cartoons on TV

2./

1 : Tuesday

2 : Lessons

3 : Wednesday

4 : Four

5 : Art

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Dung 12 tháng 8 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

1. 

1 . Nam has English four times a week.

2 . It's Aladdin and the Magic lamp.

3 . He practise speaking by talking to his foreign friends.

4 . He practise writing by sending emails to his friend HaKim in Malaysia.

5 . Because he wants to watch English cartoons on TV.

2.

1 . Tuesday

2 . Lessons

3 . Wednesday

4 . Four

5 . Art

Đọc tiếp...
To Bao An 12 tháng 8 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

1.Read and write.

1. Nam have English four times week.

2.He can read Aladdin and the Magic Lamp in English.

3.He practise by talking to his foreigh friends.

4.He practise by sending emails to his friend Hakim in Malaysia.

5.He learn English because his want to watch English cartoons on TV

2.Read and complete

1.Tuseday

2.Lesons

3.Wednesday

4.Four

5.Art

Đọc tiếp...
Ozora tusbasa 11 tháng 8 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nha

Đọc tiếp...
HỒ PHAN HÀ TIÊN Hôm kia lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Dwarfs:người lùn

chúc bn học tốt>-<

Đọc tiếp...
|| Maiz || 11 tháng 8 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Dwarft : Người lùn 

Học tốt

|| Maiz || 

Đọc tiếp...

1)                                                              Chuyển các câu sau sang số nhiều 

It is a ruler ..................................................................................................................................................................

There is a desk in the classroom ..........................................................................................................................................................

this is flower.............................................................................................................................................................................

There is a bench in the room .............................................................................................................................................

That is my book...................................................................................................................................................

the ruler is on the table  .............................................................................................................................................................

what is this?...................................................................................................................................................................................

It that your student ? ...........................................................................................................................................................

who is this ? .................................................................................................................................................................

Where is my color pencil?.......................................................................................................................

2) Gach chân lỗi sai rồi sửa lại cho đúng .

What is he name ? He name is Tam...............................................................................................................

Is Nam and Ba student ?.........................................................................................................

Where Ha' s house.......................................................................................................................

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Thị Diệp 11 tháng 8 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

1)

There are rulers.

There are desks in the classroom.

There are flowers.

There are  benches in the room.

There are my books.

There rulers are on the table. 

What are there ?

Are there your students ? 

Who are there ? 

Where are my color pencils ?

2)

What is he name ? He name is Tam

- What is his name ? His name is Tam

Is Nam and Ba student ?

- Are Nam and Ba are students ?

Where Ha's house ?

- Where is Ha's house ?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: