Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tính nhanh


\(A=3^{100}-3^{99}+3^{98}-3^{97}+...+3^2-3^1+11\)

\(A=3^{100}-3^{99}+3^{98}-3^{97}+...+3^2-3^1+1+10\)

\(3A=3^{101}-3^{100}+3^{99}-3^{98}+3^{97}-...-3^2+3^1+30\)

\(A=\frac{3^{101}+41}{2}\)

Đọc tiếp...

6^2.4.3+3+3.5^3

=36.4.3+3+3.125

=36.4.3+3+3.1+3.125

=3.(36.4+1+125)

=3.(144+1+125)

=3.280

=840

Đọc tiếp...
Xyz CTV

\(\frac{2^{12}.3^5-4^6.9^2}{\left(2^2.3\right)^6}=\frac{2^{12}.3^5-\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^2}{2^{12}.3^6}=\frac{2^{12}.3^5-2^{12}.3^4}{2^{12}.3^6}=\frac{2^{12}\left(3^5-3^4\right)}{2^{12}.3^6}\)\(=\frac{2^{12}.3^4\left(3-1\right)}{2^{12}.3^6}=\frac{2^{12}.3^4.2}{2^{12}.3^6}=\frac{2^{13}.3^4}{2^{12}.3^6}=\frac{2}{3^2}=\frac{2}{9}\)

Đọc tiếp...

\(=\frac{2^{18}.2^7.3^{14}.3^3+3^{15}.2^{15}}{2^{10}.2^{15}.3^{15}+3^{14}.3.5.2^{26}}=\frac{2^{25}.3^{17}+3^{15}.2^{15}}{2^{25}.3^{15}+3^{15}.2^{26}.5}=\frac{2^{15}.3^{15}\left(2^{10}.3^2+1\right)}{2^{25}.3^{15}\left(1+2.5\right)}\)

\(=\frac{2^{10}.3^2+1}{2^{10}\left(1+2.5\right)}=\frac{2^{10}.3^2+1}{11.2^{10}}\)

Đọc tiếp...

Đáp án

20628145.1

ohok tốt !

Đọc tiếp...

 ( 3 × 4 × 216)2

 ( 3 × 4 × 65536 )2

 ( 12 × 65536 ) 2

    7864322

=> 7864322 = 618475290624

Đọc tiếp...

11 × 213 × 411 - 169

 = 11× 8192 × 4194304 - 68719476736

 = 90112 × 4194304 - 68719476736

 = 377957122048 - 68719476736

 = 309237645312

Đọc tiếp...

a) ( 3x - 2 )( 4x + 5 ) - 6x( 2x - 1 )

= 12x2 + 7x - 10 - 12x2 + 6x

= 13x - 10

b) ( 2x - 5 )2 - 4( x + 3 )( x - 3 )

= 4x2 - 20x + 25 - 4( x2 - 9 )

= 4x2 - 20x + 25 - 4x2 + 36

= 61 - 20x

c) 2x3 - 5x2 + 7x - 6

= 2x3 - 3x2 - 2x2 + 3x + 4x - 6

= x2( 2x - 3 ) - x( 2x - 3 ) + 2( 2x - 3 )

= ( 2x - 3 )( x2 - x + 2 )

=> ( 2x3 - 5x2 + 7x - 6 ) : ( 2x - 3 ) = x2 - x + 2

Đọc tiếp...

a, (3x - 2 ) (4x + 5) - 6x (2x -1) = ( 7x + 15x -8x - 10 ) - ( 12x2 -6x ) = 7x2 + 15x - 8x -10 -12x2 + 6x = -5x2 + x - 10 

Đọc tiếp...

126x34+102x47-89x2x17x3=126x34+34x3x47-34x267=34(126+141-267)=34x0=0

Đọc tiếp...

Trả lời :

Đặt A = 1 + 32 + 33 + 34 + ... + 32008

=> 3A = 3 + 33 + 34 + 35 + ... + 32009

=> 3A - A = (3 + 33 + 34 + 35 + ... + 32009) - (1 + 32 + 33 + 34 + ... + 32008)

=> 2A = 32009 - 1

=> A = \(\frac{3^{2009}-1}{2}\)

Đọc tiếp...

dãy số trên có số số hạng là :

   ( 126 - 24 ) : 1+1= 103 ( số hạng)

vây tổng trên là :

   ( 126+24 ) * 103 : 2 = 7725 

  đáp số : 7725

Đọc tiếp...

24 + 25 + 26 + ... + 126 ( có 103 số hạng )

= ( 24 + 126 ) x 103 : 2

= 150 x 103 : 2

= 7725

* Công thức tính tổng dãy số có quy luật:

( số lớn nhất + số bé nhất ) x số số hạng : 2

Học tốt!!!

Đọc tiếp...

Số các số hạng là:

(126-24):1+1= 103

Tổng các số hạng là:

(126+24)x103:2=7725

Đáp số:7725

Tính theo công thức sau:

B1:Tính số các số hạng (như sau)

(Số đầu-Số cuối):khoảng cách+1

B2:Tính tổng dãy số (như sau)

(Số cuối+Số đầu)xSố các số hạng:2

ok

Đọc tiếp...

A = 1 + 5 + 52 + ... + 5200

5A= 5 . ( 1 + 5 + 52 + ... + 5200 ) 

5A = 5 + 52 + 53 + ... + 5201

5A - A = ( 5 + 52 + 53 + ... + 5201 ) - ( 1 + 5 + 52 + ... + 5200 )

4A = 5201 - 1

A = ( 5201 - 1 ) : 4

Vậy A =  ( 5201 - 1 ) : 4

Học tốt!!!

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\)

\(=\frac{16}{32}+\frac{8}{32}+\frac{4}{32}+\frac{2}{32}+\frac{1}{32}\)

\(=\frac{31}{32}\)

Đọc tiếp...
FL .M289 Hiệp sĩ

A = 2 + 22 + 23 + 24 + .... + 2100                         

2A = 22  + 23 + 24 + ... + 2101

2A - A = 2101 - 2

=> A = 2101 - 2

Đọc tiếp...

2A = 2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^101

=> 2A -A = (2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^101) - (2+ 2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^100)

=> A = 2^1010 - 2 

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\)

\(=1-\frac{1}{8}\)

\(=\frac{7}{8}\)

Đọc tiếp...

\(510+427+480+425+573+575\)

\(=\left(510+480\right)+\left(427+573\right)+\left(425+575\right)\)

\(=990+1000+\)\(1000\)

\(=2990\)

Đọc tiếp...

(510+480)+(427+573)+(425+575)=990+1000+1000=990+2000=2990

Đọc tiếp...

510+427+480+425+573+575

=(510+480)+(427+573)+(425+575)

=990+1000+1000

=2990

Đọc tiếp...

Đăt A=1.3+5.7+9.11+...+97.99      B=3.5+7.9+11.13+...+99.101Ta có: A+B=1.3+3.5+5.7+7.9+...+97.99+99.1016(A+B)=1.3.6+3.5.6+5.7.6+…+97.99.6+99.101.6=1.3.(5+1)+3.5.(7−1)+5.7(9−3)+…+97.99(101−95)+99.101.(103−97)=1.3.5+1.3+3.5.7−1.3.5+5.7.9−3.5.7+…+97.99.101−95.97.99+99.101.103−97.99.101=3+99.101.103=1029900⇒A+B=171650Lại có: B−A=3.(5−1)+7.(9−5)+11.(13−9)+...+99.(101−97)=4.(3+7+11+...+99)=4.(3+99).252=5100Suy ra ta có: {A+B=171650B−A=5100⇔ {A=83275B=88375Vây 1.3+5.7+9.11+...+97.99=83275

b, B= 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100

4B = (1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100).4

4B=1.2.3.(4-0)+2.3.4.(5-1)+3.4.5.(6-2)+.....+98.99.100.(101-97)

4B= 1.2.3.4-0.1.2.3 + 2.3.4.5-1.2.3.4+......+98.99.100.101-97.98.99.100

4B=98.99.100.101

B=98.99.25.101

B=6999300

Đọc tiếp...

a) \(A=1.99+2.98+3.97+...+50.50\)

\(A=1.\left(100-1\right)+2.\left(100-2\right)+3.\left(100-3\right)+...+50.\left(100-50\right)\)

\(A=100.\left(1+2+3+...+50\right)-\left(1^2+2^2+3^2+...+50^2\right)\)

Xét \(1+2^2+3^2+...+50^2\)

\(=1.\left(2-1\right)+2.\left(3-1\right)+3\left(4-1\right)+...+50.\left(51-1\right)\)

\(=\left(1.2+2.3+3.4+...+50.51\right)-\left(1+2+3+...+50\right)\)

\(=\frac{1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+...+50.51.\left(52-49\right)}{3}-1275\)

\(=\frac{1.2.3-1.2.3+2.3.4-...-49.50.51+50.51.52}{3}-1275\)

\(=44200-1275\)

\(=42925\)

Thay vào A ta được:

\(A=127500-42925=84575\)

Đọc tiếp...

Mình xin lỗi mình ấn nhầm bạn Linh đúng nhé bạn kia sai rồi

Đọc tiếp...

(11+99) + (12+98) + (13+97) + ....

= 110 x 50 (có 50 số hạng)

= 5500

Chúc bạn học tốt nha bạn!!!

Đọc tiếp...

11 + 12 + 13 + ... +98 +99

số các số hạn của tổng là:

(99 -11)  / 1 + 1 = 89

tổng trên là: 

(99+11).89 /2 = 4895

Đọc tiếp...

125.6.32.75

= ( 125 . 32 ) . ( 75 . 6 )

= 4000 . 450

= 1.800.000

Học Tốt

Đọc tiếp...

125.6.32.75

=(125.6).(32.75)

=750.2400

=1800000

Đọc tiếp...

\(91.51+49.163+49.72\)

\(=91.51+49.\left(163+72\right)\)

\(=91.51+49.235\)

\(=4641+11515\)

\(=16156\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: