Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Giải toán bằng máy tính cầm tay


\(12:\frac{9}{4}+6=12.\frac{4}{9}+6=\frac{48}{9}+6=\frac{34}{3}\)

\(\text{Học tốt!!!}\)

Đọc tiếp...

12 : 9/4 + 6 

=12 * 4/9 + 6

=16/3 +6

=34/3

Nhớ tịk cho mik nha

bạn viết phân số kiểu gì vậy,chỉ cho mik với

Đọc tiếp...

12x9=108:4=27+6=33

Đọc tiếp...

Nhà Na có số con mèo là:

       2+5=7(con)

           Đáp số:7 con mèo

Đọc tiếp...

Hỏi thật hay hỏi đùa vậy ạ?

Đọc tiếp...

Nhà Na có số con mèo là :

2 + 5 = 7 ( con mèo )

Đáp số : 7 con mèo

Đọc tiếp...

Thùng thứ hai chứa : 

180 x 1/2 = 90 ( l ) 

Cả hai thùng chứa  : 

180 + 90 = 270 ( l ) 

Đọc tiếp...

\(\text{Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:}\)

        \(180\times\frac{1}{2}=90\left(l\right)\)

\(\text{Cả hai thùng chứa số lít dầu là:}\)

         \(180+90=270\left(l\right)\)

                       \(\text{Đáp số:}\)\(270\)\(l\)

Đọc tiếp...
Luu van thang lop 3A
Đọc tiếp...

\(\left(-\frac{2}{5}+\frac{3}{10}\right):\left(\frac{2}{-5}+|-\frac{4}{3}-2|\right)\)

\(=\left(-\frac{4}{10}+\frac{3}{10}\right):\left(\frac{2}{-5}+|-\frac{4}{3}-\frac{6}{3}|\right)\)

\(=-\frac{1}{10}:\left(-\frac{2}{5}+\frac{10}{3}\right)\)

\(=-\frac{1}{10}:\left(-\frac{6}{15}+\frac{50}{15}\right)=-\frac{1}{10}:\frac{44}{15}=-\frac{3}{88}\)

Đọc tiếp...

mấy cái dấu kẻ dọc ngắn là giá trị tuyệt đối

Đọc tiếp...

\(\left(\frac{-2}{5}+\frac{3}{10}\right)\div\left(\frac{2}{-5}+\left|-\frac{4}{3}-2\right|\right)\)

\(=\frac{-1}{10}\div\left(\frac{-2}{5}+\left|\frac{-10}{3}\right|\right)\)

\(=\frac{-1}{10}\div\left(\frac{-2}{5}+\frac{10}{3}\right)\)

\(=\frac{-1}{10}\div\frac{44}{15}\)

\(=\frac{-3}{88}\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Nửa chu vi thửa ruộng đó là 

240 : 2 = 120 m

Vì chiều rộng bằng 1/4 chiều dài 

=> Chiều rộng chiếm 1 phần ; chiều dài chiếm 4 phần

Tổng số phần bằng nhau là 

1 + 4 = 5 phần

=>  Độ dài chiều dài là : 120 : 5 x 4 = 96 m

=> Độ dài chiều rộng là 120 - 96 = 24 m

Diện tích thửa ruộng đó là 

96 x 24 = 2304 m2

           Đáp số 2304 m2

Đọc tiếp...

nửa chu vi thửa rượng trên là :

240 : 2 =  120 ( m)

tổng số phần bằng nhau là :

4+1= 5 ( phần )

chiều dài thửa ruộng là :

120 : 5 *4 = 96 ( m )

chiều rộng thửa rượng là :

120 - 96 = 24 (m)

diện tích thửa ruộng là 

 24 * 96 = 2304 ( m2 )

đáp số : 2304 m2 

đúng không ???

Đọc tiếp...

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

          240:2=120(m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

          120:(1+4)=24(m)

Chiều dài mảnh vườn là:

          120-24=96(m)

Diện tích mảnh vườn là:

          96×24=2304(m²)

Đọc tiếp...

2.x+3.x=430

x.(2+3)=430

x.5=430

x=430:5

x=86

vậy x=86

75-5.x=30

5.x=75-30

5.x=25

x=25:5

x=5

vậy x=5

Đọc tiếp...

2.x+3.x=430 

=> x ( 2 + 3) = 430

=> x . 5 = 430

=> x = 430 : 5 = 86

75-5.x=30

=> 5x = 75 - 30

=> 5x = 45

=> x= 9 

Vậy x = 9

Đọc tiếp...

2.x+3.x=430                      75-5.x=30                          

2x+3x=430                        75-5x=30  

5x=430                             5x=45    

x=86                               x=9

Đọc tiếp...

 Bài làm 

sự kiện trên diễn ra vào thế kỉ 19

hok tốt

Đọc tiếp...

vào thế kỉ 19 ạ

Đọc tiếp...

THế Kỉ 19 nhé 

số la mã viết XIX

k + kết bạn vs mk nha

Đọc tiếp...

BAI 2 TINH 

7 PHAN 8 _ 5 PHAN 12

Đọc tiếp...

Được cập nhật 27 tháng 6 2020 lúc 15:07

5

\(\frac{7}{8}-\frac{5}{12}=\frac{11}{24}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{7}{8}\)\(\frac{5}{12}\)\(\frac{11}{24}\)

Đọc tiếp...

ai trả lời đúng mình k luôn nhé

Đọc tiếp...

26 chai rượu nặng :

       (26 x 0,895) + (26 x 0,25) = 29,77 (kg)

Có số chai mật ong là;

       64 - 26 =38 ( chai )

38 chai mật ong nặng:

       (38 x 1,2) + (38 x 0,25) = 55,1 (kg)

Cả 64 chai rượu nặng:

       29,77 + 55,1 = 84,87 (kg)

                 Đ/số : 84,87 kg

Đọc tiếp...

9 giờ 54 phút =.......giờ

Đọc tiếp...

Được cập nhật 10 tháng 6 2020 lúc 15:00

17

9 giờ 54 phút =......giờ

Trả lời:   9 giờ 54 phút = 9,9 giờ

HOK TỐT

T-T

Đọc tiếp...

9 giờ 54 phút = 9,9 giờ 

Vì ta đổi 54 phút = 0,9 giờ 

ta lấy 9 + 0,9 = 9,9 giờ 

Đọc tiếp...

Hack Đấy !Ha ha

Đọc tiếp...

Ta có : 1 + 5 = 6

2 + 8 = 10

2 + 8 = 10

7 + 4 = 11

=>  1 + 5 = 6

Đọc tiếp...

Tức là 12865 = 6

Đọc tiếp...

Bài 1:

3/4 giờ =..45.phút

4/5 giờ =.48..phút

4,75 giờ =..5.giờ..15.phút

Bài 2:

( x + 1 ) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + ... + ( x + 28 ) = 155

x + 1 + x + 4 + x + 7 + ... + x + 28 = 155

( x + x + x + ... + x ) + ( 1 + 4 + 7 + ... + 28 ) = 155

có ( 28 - 1 ) : 3 + 1 = 10 ( số hạng)

=> có 10 x

1 + 4 + 7 + ... + 28 = ( 28 + 1 ) x 10 : 2 = 145

ta có:

( x + x + x +...+ x ) + 145 = 155

10x + 145 = 155

10x = 155 - 145 = 10

x = 10 : 10 = 1

vậy x = 1

Đọc tiếp...

Bài 1

a, 45 phút

b, 48 phút

c, 5 giờ 15 phút

Đọc tiếp...

Bài 1: 3/4 giờ =..45.phút

4/5 giờ =.48..phút

4,75 giờ =..5.giờ..15.phút

Bài 2: ( x + 1 ) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + ... + ( x + 28 ) = 155

x + 1 + x + 4 + x + 7 + ... + x + 28 = 155

( x + x + x + ... + x ) + ( 1 + 4 + 7 + ... + 28 ) = 155

có ( 28 - 1 ) : 3 + 1 = 10 ( số hạng)

=> có 10 x

1 + 4 + 7 + ... + 28 = ( 28 + 1 ) x 10 : 2 = 145

ta có:

( x + x + x +...+ x ) + 145 = 155

10x + 145 = 155

10x = 155 - 145 = 10

x = 10 : 10 = 1

vậy x = 1

Đọc tiếp...

2 giờ 60 phút : 2 = 1 giờ 30 phút

Đọc tiếp...

2 giờ 60 phút : 2 = 1 giờ 30 phút

Chúc bạn hok tốt!

Đọc tiếp...

1 giờ 30 phút nha 

Đọc tiếp...

có tất cả số túi gạo là

  52,5 / 7,5 = 7 (túi)

    đáp số: 7 túi gạo

Đọc tiếp...

trả lời:có tất cả số túi gạo là:52,5 : 7,5 = 7 (túi gạo)Đs: 7 túi gạo

hok tốt !^_^

 

Đọc tiếp...

7 túi gạo nha

k cho mình nha

Đọc tiếp...

có số lít dầu là : 

    7,2 : 0,8 = 9 ( lít )

đáp số : 9 lít

Đọc tiếp...

ĐS : 9 lít dầu

Đọc tiếp...

số lít dầu là:

7,2:0,8=9(lít)

đáp số:9 lít dầu

Đọc tiếp...

Sau lần giảm giá thứ nhất; chiếc điện thoại có giá: 

1 800 000 : (100 - 25 )  x 100 = 2 400 000 ( đồng ) 

Giá điện thoại lúc ban đầu là: 

2 400 000 : ( 100 - 20 ) x 100 = 3 000 000  ( đồng ) 

Đáp sô:...

Đọc tiếp...

                  Giải

Số phần trăm còn lại là:          

       100% - 20% = 80% 

Mặt hàng đó phải tăng số phần trăm là:         

      (20 : 80) x 100 = 25 %

                Đáp số: 25 %

Đọc tiếp...

Số phần trăm còn lại là

         100% - 20% = 80%

Mặt hàng đó phải tăng số phần trăm là

        (20 : 80) x 100 = 25 %

k cho mk nha

Đọc tiếp...

số % còn lại là :

100% - 20% = 80%

mặt hàng đó phải tăng số phần trăm số hàng hiện đang bán để trở về giá ban đầu là :

20 : 80 = 0,25 = 25%

Đ/s : 25%

Hok Tốt

Đọc tiếp...

                               giải

người thợ làm trong 1 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được số sản phẩm là:

                                   112 : 2 = 56 (sản phẩm)

số sản phẩm người thợ có thể làm trong 1 giờ là:

                                     56 : 8 = 7 (sản phẩm)

                đổi: 3 ngày 9 giờ = 81 giờ

người thợ đó làm trong 3 mỗi ngày 9 giờ thì được số sản phẩm cùng loại là:

                                        7 x 81 = 567 (sản phẩm)

                                        đ/s: 567 sản phẩm

hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: