Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Dấu hiệu chia hết


34x5y chia hết cho 36 khi đồng thời chia hết cho 4 và 9 (4 và 9 nguyên tố cùng nhau)

34x5y chia hết cho 4 khi 5y chia hết cho 4 => y={2;6}

+ Với y=2 thì 34x52 chia hết cho 9 khi 3+4+x+5+2=14+x chia hết cho 9 => x=4

+ Với y=6 thì 34x56 chia hết cho 9 khi 3+4+x+5+6=18+x chia hết cho 9 => x={0;9}

Đọc tiếp...

toán lớp 1 hả???????????

Đọc tiếp...

lớp 1 học dấu hiệu chia hết rùi à mn

Đọc tiếp...

lp 1 học mũ rồi à kinh phết:))

Đọc tiếp...

Dấu hiệu chia hết cho 2:

 - Các chữ số có tận cùng là: 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 3:

 - Là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.Ví dụ : 726 : 3 vì 7 + 2 + 6 = 15 chia hết cho 3Chú ý : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không cia hết cho 3 đồng thời tổng này chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 dưbấy nhiêu.Ví dụ : Số 5213 không chia hết cho 3 vì 5+2+1+3=11 mà 11:3=3dư2 nên số 5213 : 3 = 1737 dư 2.Dấu hiệu chia hết cho 4:

 - Những chữ số có hai chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4

 - Ví dụ: \(256\)có  \(56⋮4\)\(\Rightarrow\)\(256⋮4\)

Dấu hiệu chia hết cho 8:

 - Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8 - Ví dụ: \(1256\)có  \(256⋮8\)\(\Rightarrow\)\(1256⋮8\)

Đọc tiếp...

tham khảo trên sgk toán 6 tập 1 í

Đọc tiếp...

https://toanh7.com/tong-hop-dau-hieu-chia-het-a12331.html

Vào đây xem đi, có hết :)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + .... + 22020 + 22021 + 22022

=  (2 + 22 + 23) + (24 + 25 + 26) + .... + (22020 + 22021 + 22022)

=  (2 + 22 + 23) + 23(2 + 22 + 23) + ... + 22019(2 + 22 + 23

= 14 + 23.14 + ... + 22019.14

= 14(1 + 23 + ... + 22019)

= 2.7.(1 + 23 + .... + 22019\(⋮\) 7 (1)

Lại có A = 2 + 22 + 23 + 24 + .... + 22021 + 22022

= (2 + 22) + (23 + 24) + .... + (22021 + 22022)

= 2(1 + 2) + 23(1 + 2) + .... + 22021(1 + 2)

= 2.3 + 23.3 + ... + 22021.3

= 3(2 + 23 + ... + 22021\(⋮\) 3 (2)

Vì ƯCLN(7;3) = 1

=> Từ (1)(2) => A \(⋮\)7.3

=> A \(⋮\)21 (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có : 10322020 - 122016

= (12.86)2020 - 122016

= 122020.862020 - 122016

= 122016(24.862020 - 1)

Vì 862020 = (862)1010 = (...6)1010 = (...6)

=> 24.862020 - 1 = 16.(...6) - 1 = (....6) - 1 = (...5)

Khi đó 122016.(...5) = 122015.12.(...5) = 122015.(...0) \(⋮\)10 (đpcm)

Đọc tiếp...

 Số tự nhiên có bốn chữ số có dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯

a∈{1;2;3;4;5;6;7;8;9}a∈{1;2;3;4;5;6;7;8;9} suy ra có 99 cách chọn

¯¯¯¯¯¯¯¯bcdbcd¯ có 103103 cách chọn

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là n(Ω)=9.103=9000n(Ω)=9.103=9000.

Gọi AA là biến cố ‘‘số được chọn có dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯, trong đó 1≤a≤b≤c≤d≤91≤a≤b≤c≤d≤9’’

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aaaaaaaa¯ có 99 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯ (a<b<c<da<b<c<d) có C49C94 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aaabaaab¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aabbaabb¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abbbabbb¯ có C29C92 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯aabcaabc¯ có C39C93 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abbcabbc¯ có C39C93 số.

Số dạng ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abccabcc¯ có C39C93 số.

n(A)=9+C49+3.C29+3.C39=495n(A)=9+C94+3.C92+3.C93=495.

Vậy P(A)=n(A)n(Ω)=4959000=0,055P(A)=n(A)n(Ω)=4959000=0,055.

Đọc tiếp...

a927b < 40000 và chia hết cho 18 ( \(0< a< 4\))

Số chia hết cho 18 thì chia hết cho cả 2 và 9

mà số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn

=> b = { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 )

Xét :

* b = 0 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 0 = a + 18

Số gần nhất chia hết cho 9 là 18 và 27 

=> a = 0 ( loại ) hoặc a = 9 ( loại )

* b = 2 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 2 = a + 20

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 7 ( loại )

* b = 4 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 4 = a + 22

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 5 ( loại )

* b = 6 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 6 = 24 

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 3 ( thỏa mãn ) 

* b = 8 => Tổng các chữ số = a + 9 + 2 + 7 + 8 = 26

Số gần nhất chia hết cho 9 là 27 

=> a = 1 ( thỏa mãn )

Vậy ta có các cặp ( a;b ) thỏa mãn : ( 3 ; 6 ) , ( 1 ; 8 )\

Hơi dài đúng không ? 

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Gọi số tự nhiên cần tìm là a 

Theo bài ra ta có 

\(\hept{\begin{cases}a:9\text{ dư 1}\\a:7\text{ dư 1}\\a:5\text{ dư 1}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-1⋮9\\a-1⋮7\\a-1⋮5\end{cases}\Rightarrow a-1\in BC\left(9;7;5\right)}\)

mà a nhỏ nhất

=> a - 1 nhỏ nhất

=> a - 1 \(\in\)BCNN(9;5;7)

Lại có 9 = 32 

5 và 7 cùng là số nguyên tố 

=> BCNN(9;5;7) = 9.5.7 = 315

=> a - 1 = 315

=> a = 316

Vậy số tự nhiên cần tìm là 316

Đọc tiếp...

Trả lời:

Gọi số đó là abab Ta có : 10a+b⋮ab10a+b⋮ab (1)⇒10a+b⋮a⇒10a+b⋮a⇒b⋮a⇒b⋮aĐặt b=akb=ak ( 0<k≤90<k≤9 )Thay vào (1) được a(10+k)⋮aba(10+k)⋮ab⇒10+k⋮b⇒10+k⋮b⇒10+k⋮k⇒10+k⋮k ( do b⋮kb⋮k )⇒10⋮k⇒10⋮k⇒k∈1;2;5⇒k∈1;2;5* Nếu k=1k=1. Thay vào (1) được 11a⋮ab11a⋮ab⇒11⋮b⇒11⋮b⇒b=1⇒b=1 ...* Nếu k=2k=2, Thay vào (1) được 12a ⋮ab12a⋮ab...

Học tốt!!!

Đọc tiếp...

Tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/7908912259.html

Mk sẽ gửi vào chat cho.

Hok tốt !

Đọc tiếp...

a)Gọi 3 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2

Ta có: a+(a+1)+(a+2)=3a+3\(⋮\)3

b)Gọi 4 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2,a+3

Ta có: a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a+6

4a \(⋮\)4, 6 ko chia hết cho 4 nên 4 STN liên tiếp ko chia hết cho 4

c)https://olm.vn/hoi-dap/detail/1244453028.html?pos=715628858

d)https://olm.vn/hoi-dap/detail/89811124041.html?pos=188188079430

Đọc tiếp...

Dãy số A có tất cả 8 số, xóa đi 1 số còn lại 7 số.

Trung bình cộng của dãy có dạng *7

=> Chữ số tạn cùng của tổng A phải là 9.

Dãy số A lúc đầu có tổng là: (36 + 15) x 8 : 2 = 204.

Để sau khi bỏ một chữ số đi, tổng có chữ số tận cùng là 9 thì số xóa đi phải có chữ số tận cùng là 5

=> Chữ số xóa đi là 15

=> 204 - 15 = 189 : 7 = 27.

Đáp số: 15 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: