Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Trung bình cộng


tổng 2 số là:

170x2=340

Số thứ 2 là: 

340-180=160

đáp số: 160

chị lớp 6 nên bài này dễ lắm. em cứ hỏi chị nhé

Đọc tiếp...

e cảm ơn cj

e học lớp 4

Đọc tiếp...

Tổng của hai số là :

170 x 2 = 340

Số thứ hai là :

340 - 180 = 160

Vậy số thứ hai là 160

              Đáp số : 160

Vote mk nha

Đọc tiếp...

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 66 x 2 = 132 

Số thứ hai là: 132 - 38 = 94

Đáp số:...

Đọc tiếp...

Số thứ 2 là 94.

Đọc tiếp...

                                        Giải

                           Tổng của hai số là:

                                  66*2=132

                           Số thứ hai là:

                                  132-38=94

                                           Đáp số:94

Đọc tiếp...

{ 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 } 

Trung bình cộng 

\(\frac{100+200+300+400+500+600+700+800+900}{9}\)   

= 500 

Đọc tiếp...

( 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 ) : 9 = 500

Đọc tiếp...

Số số hạng có là: {900-100}: 100 + 1 = 9 số

tổng là: {900+100} x 9 :2=4500

tbc là   4500:9=500

Đọc tiếp...

tổng tuổi ông và cháu là

                   39x2=78( tuổi )

tuổi ông là

                       78-10=68( tuổi )

     

Đọc tiếp...

Tổng số tuổi của 2 ông cháu là :

   39 x 2 = 78 ( tuổi )

Tuổi ông là :

   78 - 10 = 68 ( tuổi )

              Đ/s : ........

*Ụa dễ mà

Đọc tiếp...

Tổng số tuổi của 2 ông cháu là:39X2=78 tuổi

Số tuổi của ông:78-10=68 tuổi

Đọc tiếp...

 giải 

tổng của 3 số là :

\(150\cdot3=450\)

số cần tìm là :

\(450-49-50=351\)

đáp số : 351

Đọc tiếp...

Tổng ba số là 

150 x 3 = 450 

Số còn lại là 

450 - 49 - 50 = 351  

Đọc tiếp...

                   Bài giải

Tổng của ba số là :

\(150\times3=450.\)

Số kia là :

\(450-49-50=351.\)

                               Đáp số : 351.

Đọc tiếp...

                    Bài giải

Tổ 2 trồng được :

\(\text{15+4=19(Cây)}.\)

Gọi số cây tổ 3 trồng được là x ; ta có :

\(\left(15+19+x\right)\div3+6=x\)

=> x=26

Vậy tổ 3 trồng được 26 cây.

Đọc tiếp...

Một lớp học yêu cây.

Bg

Số cây tổ hai trồng được là:

   15 + 4 = 19 (cây)

Gọi số cây tổ 3 trồng được là x  (x là số tự nhiên khác 0)

Theo đề bài: (15 + 19 + x) : 3 + 6 = x

=> 34 + x = (x - 6) nhân 3

=> 34 + x = 3 nhân x - 3 nhân 6

=> 34 + x = 3 nhân x - 18

=> 34 + 18 = 3 nhân x - x

=> 52 = 2 nhân x

=> x = 26

Vậy tổ 3 trồng được 26 cây.

Đọc tiếp...

Chừ tí mình làm

Đọc tiếp...

Trung bình cộng số sản phẩm của tổ A,B,C,Dx2 là :

      540 + 280 = 780 ( sản phẩm ) 

Trung bình cộng số sản phẩm của tổ D làm được là : 

      (780 -540) : 2 = 120 ( sản phẩm )

Trung bình công số sản phẩm của tổ A làm được là :

       280 - 120 = 160 (sản phẩm ) 

                    Đáp số : tổ a làm được 160 sản phẩm

Đọc tiếp...

số hs khối lớp 3 là : 

210 + 24 = 234 ( hs )

số hs khối lớp 4 là :

234 + 12 = 246 ( hs ) 

số hs khối 5 là :

( 210 + 234 + 246 ) : ( 4 - 1 ) = 230 ( hs )

cả 4 khối có số hs là :

230 + 210 +234 + 246 = 920 ( hs )

đáp số :  hs 4 khối : 920 hs 

Đọc tiếp...

Số học sinh khối lớp 3:

210 + 24 = 234 ( học sinh )

Số học sinh khối lớp 4:

234 + 12 = 246 ( học sinh )

Gọi số học sinh lớp 5 là x:

Số học sinh lớp 5:

(210+234+246+x):4=x

210+234+246+x=(x*4)

210+234+246    =(x*4)-x

210+234+246    =x*3

690                    =x*3

=>x=690:3=230( học sinh )

( Mình giải theo cách của mk nha)

Đọc tiếp...

hs khối 4 :920 hs

Đọc tiếp...

bài 1 

tbc của dãy số chính bằng tbc của số đầu và số cuối của dãy số

tbc của dãy số trên là :

( 89 +1 ) : 2 = 45 

đáp số : 45 

bài 2 

3 ô tô đầu chở được số máy là:

30 * 3= 90 ( máy )

5 ô tô sau chở được số máy là :

22**5= 110 ( máy )

tb mỗi ô tô chở được số máy là :

( 110 +90 ) : ( 3+5 )=  25 ( máy )

đáp số : 25 máy 

bài 3  số lớn gấp đôi số bé hay số bé = 1/2 số lớn

tổng của 2 số là 

18 *2 = 36 

số lớn là :

36 : ( 1+2 ) * 2 = 24 

số bé là :

36-24 = 12 

đáp số : sl : 24 

sb : 12 

đúng không ???

Đọc tiếp...

Bài 2 :

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là :

30 x 3 = 90 ( máy bơm )

Lần sau 5 ô tô chở được số máy bơm là :

22 x 5 = `110 ( máy bơm )

Số ô tô chở máy bơm là :

3 + 5 = 8 ( ô tô )

Trung bình mỗi ô tô chở được số máy bơm là :

( 90 + 110 ) : 8 = 25 ( máy bơm )

Đáp số : 25 máy bơm

Bài 3 :

Tổng 2 số là :

18 x 2 = 36

Số bé là :

30 : ( 2 + 1 ) = 10

Số lớn là :

30 - 10 = 20

Đáp số : Số bé 10

             Số lớn 20

Còn bài 1 thì thì mình hơi thắc mắc nên lúc nào có đáp án mình sẽ gửi cho bạn

Đọc tiếp...

Mọi ng làm ơn giúp mình với, mai mình nộp bài rồi!! 😰😰😓😥😭😭

Đọc tiếp...

Vì chiều cao trung bình của 4 em nam và 3 em nữa là \(160cm\) nên tổng chiều cao của 4 em nam và 3 em nữ đó là :

\(160\times\left(3+4\right)=1120\left(cm\right)\)

Tổng chiều cao của 4 em nam, 3 em nữ và một em nữa khác cao \(120cm\) là :

\(1120+120=1240\left(cm\right)\)

Vậy chiều cao trung bình của cả 4 em nam và 4 em nữ là :

\(1240:\left(4+4\right)=155\left(cm\right)\)

Đáp số : \(155cm\)

Đọc tiếp...

Mình cảm ơn hai bạn nhé!!!❤️❤️

Đọc tiếp...

tổng số đo chiều cao của 4 e nam và 3 e nữ là :

160 * ( 4 +3 ) = 1120( cm )

chiều cao tb của 4 em nam và 4 em nữ là :

(1120 + 120 ) :( 4 +4 ) =  155 ( cm )

đáp số 155 cm

đúng không ???

Đọc tiếp...

trả lời :

Số bi của Bình là :

20 : 2 = 10 ( viên )

Số bi của Chi là :

( 20 + 10 + 6 ) : 2 + 6 = 24 ( viên )

     Đáp số : 24 viên

Đọc tiếp...

số bi của Bình là: 20 : 2 = 10 (viên)

Chi có số bi hơn mức TBC của 3 bạn là 6 viên tức là An và Bình phải 'bù' cho Chi 6 viên bi.

TBC số bi của 3 bạn là: (20+10-6) : 2 = 12 (viên)

Chi có số bi là: 12- 6 = 6 (viên)

Đọc tiếp...

Bg

Số viên bi của Bình là:

   \(20\times\frac{1}{2}=10\)(viên bi)

Gọi số viên bi của Chi là x (viên bi) (x là số tự nhiên khác 0)

Theo đề bài: (20 + 10 + x) : 3 + 6 = x

                     (30 + x) : 3 + 6         = x

                      30 : 3 + x : 3 + 6     = x

                      10 + x : 3 + 6          = x

                      10 + 6 + x : 3          = x

                      16 + x : 3                = x

                              x : 3                = x - 16

=> x - 16 - x : 3 = 0

=>  x - 16 - x nhân \(\frac{1}{3}\)= 0

      x - x nhân \(\frac{1}{3}\)- 16 = 0

      x nhân \(\frac{2}{3}\)- 16      = 0

     x nhân \(\frac{2}{3}\)             = 16

     x                                = 24

Vậy Chi có 24 viên bi

Đọc tiếp...

Đây ko phải toán lớp 1

Đọc tiếp...

(98+77): 2= 87,5 nhé

Đọc tiếp...

tổng 2 số đầu là :

   92.5x2=185

tổng 2 số sau là:

   98+77=175

hiệu là:

   185-175=10

      Đ/s:10

Đọc tiếp...

                                              Giải 

4 ô tô sau chuyển dc số tạ hàng là :

45 nhân 4=180(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chở số tấn thực phẩm là:

(36+180)x5=43,2(tạ)

                   =4,32 tấn

 Đáp số:4,32 tấn

Đọc tiếp...

5 ô tô đầu chuyển được số tấn thực phẩm là:

36 x 5=180 ( tạ thực phẩm)= 18 tấn thực phẩm

4 ô tô sau chuyển được số tấn thực phẩm là:

45 x 4= 180 (tạ thực phẩm)=18 tấn

Số ô tô của công ti đó là:

5 + 4= 9( ô tô )

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tấn thực phẩm là:

( 18 + 18):9= 4 (tấn thực phẩm)

Đáp số: 4 tấn thực phẩm

Đọc tiếp...

chọn k cho mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: