Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 8


\(\left(8x+5\right)\cdot\left(8x+7\right)\cdot\left(8x+6\right)^2=72\)

Đặt \(t=8x+6\)

\(Pt\Leftrightarrow\left(t-1\right)\left(t+1\right)t^2-72=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t^2-1\right)t^2-72=0\Leftrightarrow t^4-t^2-72=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t^2-9\right)\left(t^2+8\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t^2=9\\t^2=-8\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=3\\t=-3\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}8x+6=3\\8x+6=-3\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{3}{8}\\x=-\frac{9}{8}\end{cases}}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...

\(\left(8x+5\right)\left(8x+7\right)\left(8x+6\right)^2=72\)

Đặt \(8x+5=t\left(t\ge0\right)\)

\(t\left(t+2\right)\left(t+1\right)^2-72=0\)

\(\Leftrightarrow t\left(t+1\right)\left(t+2\right)\left(t+1\right)-72=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t^2+t\right)\left(t^2+3t+2\right)-72=0\)

\(\Leftrightarrow t^4+3t^3+2t^2+t^3+3t^2+2t-72=0\)

\(\Leftrightarrow t^4+4t^3+5t^2+2t-72=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t^2+2t+9\ne0\right)\left(t+4\right)\left(t-2\right)=0\Leftrightarrow t=-4;2\)

hay \(8x+5=-4\Leftrightarrow x=-\frac{9}{8}\)( trường hợp 1 ) 

\(8x+5=2\Leftrightarrow x=-\frac{3}{8}\)( trưởng hợp 2 ) 

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { -9/8 ; -3/8 }

Đọc tiếp...

( 8x + 5 )( 8x + 7 )( 8x + 6 )2 = 72

<=> ( 64x2 + 96x + 35 )( 64x2 + 96x + 36 ) - 72 = 0

Đặt t = 64x2 + 96x + 35

pt <=> t( t + 1 ) - 72 = 0

<=> t2 + t - 72 = 0

<=> t2 - 8t + 9t - 72 = 0

<=> t( t - 8 ) + 9( t - 8 ) = 0

<=> ( t - 8 )( t + 9 ) = 0

<=> ( 64x2 + 96x + 35 - 8 )( 64x2 + 96x + 35 + 9 ) = 0

<=> ( 64x2 + 96x + 27 )( 64x2 + 96x + 44 ) = 0

<=> 4( 64x2 + 24x + 72x + 27 )( 16x2 + 24x + 11 ) = 0

<=> 4[ 8x( 8x + 3 ) + 9( 8x + 3 ) ]( 16x2 + 24x + 11 ) = 0

<=> 4( 8x + 3 )( 8x + 9 )( 16x2 + 24x + 11 ) = 0

<=> 8x + 3 = 0 hoặc 8x + 9 = 0

[ do 16x2 + 24x + 11 = ( 16x2 + 24x + 9 ) + 2 = ( 4x + 3 )2 + 2 ≥ 2 ∀ x ]

<=> x = -3/8 hoặc x = -9/8

Vậy phương trình có tập nghiệm S = { -3/8 ; -9/8 }

Đọc tiếp...

a, làm tương tự với phần b bài nãy bạn đăng 

b, \(\left(x+1\right)^2-5=x^2+11\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x+1-5=x^2+11\)

\(\Leftrightarrow2x-10=0\Leftrightarrow x=5\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 5 } ( kết luận như thế với các phần sau nhé ! ) 

c, \(3\left(3x-1\right)=3x+5\Leftrightarrow9x-3-3x-5=0\)

\(\Leftrightarrow6x-8=0\Leftrightarrow x=\frac{4}{3}\)

d, \(3x\left(2x-3\right)-3\left(3+2x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow6x^2-9x-9-6x^2=0\Leftrightarrow-9x=9\Leftrightarrow x=-1\)

e, khai triển nó ra rút gọn rồi giải thôi nhé! ( tự làm )

f, \(\left(x-1\right)^2-x\left(x+1\right)+3\left(x-2\right)+5=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1-x^2+x+3x-6+5=0\)

\(\Leftrightarrow2x=0\Leftrightarrow x=\frac{0}{2}\)vô lí 

Vậy phương trình vô nghiệm 

Đọc tiếp...

\(a+b+c=7\Rightarrow a+b+c-1=6\)

Ta có:\(\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)\)

\(\Leftrightarrow49=23+2\left(ab+bc+ca\right)\Leftrightarrow ab+bc+ca=13\)

Lại có \(ab+c-6=ab+c-\left(a+b+c-1\right)=ab-a-b+1=\left(a-1\right)\left(b-1\right)\)

Tương tự \(bc+a-6=\left(b-1\right)\left(c-1\right)\)

                \(ca+b-6=\left(c-1\right)\left(a-1\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{\left(a-1\right)\left(b-1\right)}+\frac{1}{\left(b-1\right)\left(c-1\right)}+\frac{1}{\left(c-1\right)\left(a-1\right)}\)

            \(=\frac{c-1+a-1+b-1}{\left(a-1\right)\left(b-1\right)\left(c-1\right)}=\frac{a+b+c-3}{abc-\left(ab+ac+bc\right)+\left(a+b+c\right)-1}\)

             \(=\frac{7-3}{3-13+7-1}=-1\)

Đọc tiếp...

a, \(x-5=\frac{1}{3}\left(x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x-15}{3}=\frac{x+2}{3}\Leftrightarrow\frac{3x-15-x-2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow2x-17=0\Leftrightarrow x=\frac{17}{2}\)

b, \(\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=\frac{1}{5}-\frac{x}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x}{6}+\frac{x}{6}=\frac{4}{20}-\frac{5x}{20}\Leftrightarrow\frac{x}{2}=\frac{4-5x}{20}\)

\(\Leftrightarrow\frac{10x}{20}-\frac{4-5x}{20}=0\Leftrightarrow15x-4=0\Leftrightarrow x=\frac{4}{15}\)

Đọc tiếp...

a, x - 5 = \(\frac{1}{3}\).(x + 2) 

<=> x - 5 = \(\frac{1}{3}\)x + \(\frac{2}{3}\)

<=> x - 5 - \(\frac{1}{3}\)x - \(\frac{2}{3}\)= 0

<=>\(\frac{2}{3}\)x  - \(\frac{17}{3}\)= 0

<=>x = \(\frac{17}{2}\)

Đọc tiếp...

\(\left(4x^2-9\right)\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4x^2-9=0\\x+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2=\frac{9}{4}\\x=-2\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=\pm\frac{3}{2}\\x=-2\end{cases}}}\)

Vậy : \(x\in\left\{\frac{9}{4};-2\right\}\)

#Hoctot

Đọc tiếp...

\(\left(4x^2-9\right)\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)\left(x+2\right)=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2};-\frac{3}{2};-2\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là { \(\pm\frac{3}{2}\);-2 }

Đọc tiếp...

Ta có : ( 4x2 - 9 ) . ( x + 2 ) = 0

=> 4x2 - 9 = 0 hoặc x + 2 = 0

      4x2 = 9              x = 2

        x2 = 9 / 4 

       x2   = ( 3 / 2 )2

          x = 3 / 2

=> x = 3 / 2 ; x = 2 

Vậy x = 3 / 2 ; x = 2

Bạn tk cho mình nhé !

Đọc tiếp...

\(\left(2x+6\right)\left(x^2-16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+6\right)\left(x-4\right)\left(x+4\right)=0\)

TH1 : \(2x+6=0\Leftrightarrow x=-2\)

TH2 : \(x-4=0\Leftrightarrow x=4\)

TH3 : \(x+4=0\Leftrightarrow x=-4\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { \(-2;\pm4\)}

Đọc tiếp...

\(\frac{3\left(3-x\right)}{8}+\frac{2\left(5-x\right)}{3}=\frac{1-x}{2}-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{9\left(3-x\right)}{24}+\frac{16\left(5-x\right)}{24}=\frac{12-12x}{24}-\frac{48}{24}\)

Khử mẫu : \(27-9x+80-16x=12-12x-48\)

\(\Leftrightarrow107-9x=-36-12x\Leftrightarrow143=-3x\Leftrightarrow x=-\frac{143}{3}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { -143/3 }

Đọc tiếp...

a, \(\frac{x}{3}-\frac{5x}{6}=\frac{x}{4-5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x}{6}-\frac{5x}{6}=\frac{x}{-1}\Leftrightarrow\frac{-x}{2}=\frac{x}{-1}\)

\(\Leftrightarrow x=2x\Leftrightarrow x-2x=0\Leftrightarrow x\left(1-2\right)=0\Leftrightarrow x=0\)

Đọc tiếp...

b, \(\frac{8x-3}{4}-\frac{3x-2}{2}=\frac{2x-1}{1}+\frac{x+3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{8x-3-6x+4}{4}=\frac{8x-4+x+3}{4}\)

Khử mẫu : \(2x+1=9x-1\Leftrightarrow-7x=-2\Leftrightarrow x=\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...

a, \(\frac{x}{3}-\frac{5x}{6}-\frac{15x}{12}=\frac{x}{4-5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{3}-\frac{5x}{6}-\frac{15x}{12}=\frac{-x}{1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4x}{12}-\frac{10x}{12}-\frac{15x}{12}=\frac{-12x}{12}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4x-10x-15x}{12}=\frac{-12x}{12}\)

\(\Leftrightarrow4x-10x-15x=-12x\)

\(\Leftrightarrow-21x=-12x\)

\(\Leftrightarrow-21x+12x=0\)

\(\Leftrightarrow-9x=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Vậy S = { 0 }

Đọc tiếp...

Ta có: \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b-c}\Leftrightarrow\frac{bc+ac-ab}{abc}=\frac{1}{a+b-c}\)\(\Leftrightarrow\left(bc+ca-ab\right)\left(a+b-c\right)=abc\)\(\Leftrightarrow\left(abc+b^2c-bc^2\right)-\left(a^2b+ab^2-abc\right)-ca\left(c-a\right)=0\)\(\Leftrightarrow b\left(c-a\right)\left(a+b-c\right)-ca\left(c-a\right)=0\)\(\Leftrightarrow\left(c-a\right)\left(ab+b^2-bc-ca\right)=0\Leftrightarrow\left(c-a\right)\left(b-c\right)\left(a+b\right)=0\)

Vì a, b, c đôi một khác nhau nên a + b = 0 hay b = - a < 0 (Do a > 0)

Vậy b < 0 (đpcm)

Đọc tiếp...

\(^∗\)Xét \(n=2011\)thì \(S\left(2011\right)=2011^2-2011.2011+2010=2010\)(vô lí)

\(^∗\)Xét \(n>2011\)thì \(n-2011>0\)do đó \(S\left(n\right)=n\left(n-2011\right)+2010>n\left(n-2011\right)>n\)(vô lí do \(S\left(n\right)\le n\))

* Xét \(1\le n\le2010\)thì \(\left(n-1\right)\left(n-2010\right)\le0\Leftrightarrow n^2-2011n+2010\le0\)hay \(S\left(n\right)\le0\)(vô lí do \(S\left(n\right)>0\))

Vậy không tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...

ta có phương trình tương đương 

\(3mx-m-3x=2\Leftrightarrow3\left(m-1\right)x=m+2\)

phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi \(m-1\ne0\Leftrightarrow m\ne1\)

khi đó PT có nghiệm \(x=\frac{m+2}{3\left(m-1\right)}>0\Rightarrow m\in\left(-\infty;-2\right)\cup\left(1;+\infty\right)\)

Đọc tiếp...

2x - ( 3 - 5x ) = 4( x + 3 )

<=> 2x - 3 + 5x = 4x + 12

<=> 7x - 4x = 12 + 3

<=> 3x = 15

<=> x = 5 

Vậy phương trình có nghiệm x = 5

5( x - 3 ) - 4 = 2( x - 1 ) + 7

<=> 5x - 15 - 4 = 2x - 2 + 7

<=> 5x - 2x = 5 + 19

<=> 3x = 24

<=> x = 8

Vậy phương trình có nghiệm x = 8

Đọc tiếp...

ta có 

\(2x-\left(3-5x\right)=4\left(x+3\right)\Leftrightarrow2x-3+5x=4x+12\)

\(\Leftrightarrow3x=15\Leftrightarrow x=5\)

câu b.

\(5\left(x-3\right)-4=2\left(x-1\right)+7\Leftrightarrow5x-15-4=2x-2+7\)

\(\Leftrightarrow3x=14\Leftrightarrow x=\frac{14}{3}\)

Đọc tiếp...

\(2x-\left(3-5x\right)=4\left(x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow2x-3+5x=4x+12\)

\(\Leftrightarrow7x-3=4x+12\Leftrightarrow3x=15\Leftrightarrow x=5\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 5 } 

\(5\left(x-3\right)-4=2\left(x-1\right)+7\)

\(\Leftrightarrow5x-15-4=2x-2+7\)

\(\Leftrightarrow5x-19=2x+5\Leftrightarrow3x=24\Leftrightarrow x=8\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 8 } 

Đọc tiếp...

ta có hệ 

\(\hept{\begin{cases}3x-y=3z\\2x+y=7z\end{cases}}\)cộng hai phương trình lại , ta có \(5x=10z\Rightarrow x=2z\Rightarrow y=3z\) thế vào M ta có

\(M=\frac{4z^2-2.2z.3z}{4z^2+9z^2}=\frac{4-12}{4+9}=-\frac{8}{13}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: