Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


Giải:

Hình bạn tự vé nhé.

a) Xét tam giác ACD và tam giác ABE có:

AD = AE (gt)

Góc A chung

AB = AC (gt)

=> Tam giác ABE = tam giác ACD (c.g.c)   (đpcm)

b) Ta có: AD = AE (gt)

=> Tam giác ADE cân tại A (dấu hiệu nhận biết)

=> Góc AED = (180o - góc A) : 2  (được suy ra từ tính chất tam giác cân)  (1)

Lại có: AB = AC (gt)

=> Tam giác ABC cân tại A (dấu hiệu nhận biết)

=> Góc ACB = (180o - góc A) : 2 (được suy ra từ tính chất tam giác cân)  (2)

Từ (1), (2) => Góc AED = góc ACB

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

=> ED // BC (dấu hiệu nhận biết)   (đpcm)

c) EI = ID nhé

Ta có: tam giác ABC cân tại A (chứng minh trên)

=> Góc ACB = góc ABC (định lí)

=> Góc ACD+ góc BCD = ABE + góc CBE

Mà góc ABE = góc ACD (vì tam giác ABE = tam giác ACD)

=> Góc BCD= góc CBE

hay góc BCI = góc CBI

=> Tam giác BCI cân tại I (dấu hiệu nhận biết)

=> BI = CI (định lí)  (3)

Lại có: BE = CD (vì tam giác ABE = tam gíc ACD)

=> BI + EI = CI + DI

Mà CI = BI (chứng minh trên)

=> EI = DI  (4)

Từ (3), (4) ta có đpcm

Đọc tiếp...

Nà ní! Hey, wha' happened?

Đọc tiếp...

say whatttttttt 

why 1+1=3

you wrong

is 1+1=2 are you understand

hey do you play among us

i think you is fan of pumba

i pumba too

Đọc tiếp...

tại vì 1+1=2=>1+2=3 vậy đó chịu thì chịu ko chịu thì vẫn phải chịu

Đọc tiếp...

Đặt \(ab+4=n^2\).

\(\Rightarrow ab=n^2-4=\left(n-2\right)\left(n+2\right)\).

Nếu \(a=n-2\)thì \(b=n+2=n-2+4=a+4\)

Vậy ta chỉ cần lấy \(b=a+4\)thì \(ab+4\)luôn là số chính phương. 

Đọc tiếp...

Giải:

Hình bạn tự vẽ nhé.

Ta có: tam giác ABC đều (gt)

=> AB = AC = BC ; góc A = góc B = góc C (định lí)

=> AE + BE = AF + CF = BP + CP

Mà BE = AF = CP (gt)

=> AE = CF = BP

Xét tam giác AEF và tam giác BEP có:

BE = AF (gt)

Góc B = góc A (chứng minh trên)

BP = AF (chứng minh trên)

=> Tam giác AEF = tam giác BPE (c.g.c)

=> EF = EP (2 cạnh tương ứng)  (1)

Xét tam giác AEF và tam giác CFP có:

AF = CP (gt)

Góc A = góc C (chứng minh trên)

AE = CF (chứng minh trên)

=> Tam giác CFP = tam giác AEF (c.g.c)

=> EF = FP (2 cạnh tương ứng)  (2)

Từ (1), (2) => EF = FP = EP

=> Tam giác EFP đều (dấu hiệu nhận biết)   (đpcm)

Đọc tiếp...

Giải :

Tổng 4 số tự nhiên chẵn là :

13 .4 = 52

Ta có :

Số thứ 1 Số thứ 2 Số thứ 3 Số thứ 4 2 2 2 2 2 2 TỔNG : 52

4 lần số thứ nhất là :

52 - ( 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ) = 40 

=> Số thứ nhất là :

40 : 4 = 10 

Vậy số thứ hai là 12 ; số thứ ba là 14 ; số thứ tư là 16 

Đọc tiếp...

bốn số chẵn tự nhiên lien tiếp là :10;12;14;6

Đọc tiếp...

Ta có:

\(A=1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+n\left(n+1\right).3\)

\(=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+...+n\left(n+1\right)\left[\left(n+2\right)-\left(n-1\right)\right]\)

\(=1.2.3-1.2.3+2.3.4-...-\left(n-1\right)n\left(n+1\right)+n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

\(=n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}\)

Đọc tiếp...

Giải:

Hình bạn tự vẽ nhé.

Xét tam giác ABC vuông tại A có:

Góc C + góc ABC = 90o  (định lí)

=> Góc ABC = 90o - góc C = 90o - 30o = 60o

=> Góc ABD = góc CBD = 60o : 2 = 30o

Xét tam giác ABD có: 

Góc A = 90o (vì tam giác ABC vuông tại A) ; góc ABD = 30o (chứng minh trên)

=> AD = BD : 2 (định lí)

=> 2AD = BD  (1)

Lại có: góc C = 30o (gt)

            góc CBD = 30o (chứng minh trên)

=> Góc C = góc CBD

=> Tam giác BCD cân tại D (dấu hiệu nhận biết)

=> BD = CD (định lí)  (2)

Từ (1), (2)

=> 2AD = CD

Mà AC = AD + CD

=> AD + 2AD = 3

=> 3AD = 3

=> AD = 1 (cm)

Vậy AD = 1cm.

Đọc tiếp...

Ta có: \(\hept{\begin{cases}a+b+c=2020\\\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}=2021\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)=2020\cdot2021\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}+\frac{a}{a+b}+\frac{b}{a+b}+\frac{c}{c+a}+\frac{a}{c+a}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{b+c}=2020\cdot2021\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)+1+1+1=2020\cdot2021\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=2020\cdot2021-3=4082417\)

Đọc tiếp...

B C A D

Vì tam giác ABC vuông tại A có góc C = 30 độ

=> \(\hept{\begin{cases}AB=\frac{AC}{\sqrt{3}}=\frac{3}{\sqrt{3}}\left(cm\right)\\BC=\frac{2AC}{\sqrt{3}}=\frac{6}{\sqrt{3}}\left(cm\right)\end{cases}}\)

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác ta có:

\(\frac{AD}{DC}=\frac{AB}{BC}=\frac{\frac{3}{\sqrt{3}}}{\frac{6}{\sqrt{3}}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{DC}{AD}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{DC}{AD}+1=2+1\Leftrightarrow\frac{AC}{AD}=3\Rightarrow AD=\frac{AC}{3}=1\left(cm\right)\)

Vậy AD = 1 cm

Đọc tiếp...
Tam giác OEA vuông tại a tam giác OEB vuông tại b Tam giác OEA và tam giác OEB là hai tam giác vuông có: Oa=ob(gt) Oe chung Suy ra Tam giác OEA =tam giác OEB (Hai cạnh góc vuông ) Tam giác OEA =tam giác OEB nên ae=be Tam giác bec là Tam giác vuông Tam giác AED là Tam giác vuông Tam giác bec và tam aed là hai tam giác vuông có Ae=bé Góc bec=góc aed( hai góc đối đỉnh) Suy ra Tam giác Bec=tam giác aed( cạnh Huyền góc nhọn) Tam giác Bec=tam giác aed Nên ed =ec
Đọc tiếp...

Tam giác cần là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau, hai góc bên bằng nhau.

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau và đều bằng 60 độ.

Đọc tiếp...

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông và cân tại đỉnh, có góc đỉnh bằng 90 độ, hai cạnh bên bằng nhau, hai góc bên bằng nhau và đều bằng 45 độ.

Hok tốt!

Đọc tiếp...

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau,tam giác đều là tam giác có 3 canh bằng nhau,tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông vừa là tam giác cân

Đọc tiếp...

\(A=2x^2+x-5y+4\)

Thay x = 1/2 ; y = -1/52 vào biểu thức trên ta được : 

\(=2.\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-5.\frac{-1}{52}+4=1+\frac{5}{52}+4\)

\(=5+\frac{5}{52}=\frac{260}{52}+\frac{5}{52}=\frac{265}{52}\)

\(B=2x^2-3y^2+4z^3\)

Thay x = 2 ; y = z = -23 vào biểu thức trên ta được : 

\(=2.4-3.169+4.2197=8-507+8788=8289\)

tương tự với c, bài này ko khó, tại số to nên tính có khi nhầm lẫn vài chỗ thôi. 

Đọc tiếp...

\(A=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{2019.2020.2021}\)

\(A=\frac{1}{2}\left(\frac{3-1}{1.2.3}+\frac{4-2}{2.3.4}+...+\frac{2021-2019}{2019.2020.2021}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2019.2020}-\frac{1}{2020.2021}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2020.2021}\right)\)

\(B=1.2+2.3+...+2020.2021\)

\(3B=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+...+2020.2021.\left(2022-2019\right)\)

\(3B=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+2020.2021.2022-2019.2020.2021\)

\(3B=2020.2021.2022\)

Từ đây, phương trình ban đầu tương đương với: 

\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2020.2021}\right).x=\frac{2020.2021.2022}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=\)

Đọc tiếp...

Theo bài ra ta có : \(11x-1⋮7\)và x = 2 

Thay x = 2 vào biểu thức trên : 

\(11.2-1=22-1=21\)

mà \(21⋮7\)hay \(11x-1⋮7\)( đpcm ) 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: