Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tam giác bằng nhau


c) Xét tam giác KAM và tam giác KBC có 

\(KA=KB\)( K là trung điểm của AB )

\(\widehat{AKM}=\widehat{BKM}\)(2 góc đối đỉnh)

\(KM=KC\)(gt)

=> Tam giác KAM = Tam giác KBC

=> \(\widehat{KAM}=\widehat{KBM}\)(2 góc tương ứng)

mà \(\widehat{KAM}\)và \(\widehat{KBM}\)là 2 góc nằm ở vị trí so le trong

=> \(AM//BC\)

lại có \(AN//BC\)

=> AM và AN trùng nhau

=> 3 điểm M,A,N thẳng hàng

Đọc tiếp...

a) Xét tam giác IBC và tam giác NIA có

\(IB=IN\) ( gt )

\(\widehat{BIC}=\widehat{NIA}\)( đối đỉnh )

\(IC=IA\)( I là trung điểm của AC ) 

=> Tam giác IBC = Tam giác NIA 

Đọc tiếp...

b) Vì tam giác IBC = tam giác NIA (cmt)

=> \(\widehat{IBC}=\widehat{INA}\)(2 góc tương ứng)

mà \(\widehat{IBC}\)và \(\widehat{INA}\)là 2 góc ở vị trí so le trong 

=> \(BC//AN\)

Đọc tiếp...

a,  +Xét tam giác ABM và ACM có:  AB=AC(Giả thiết)  --  AM là cạnh chung)  I  =>tam giác ABM=ACM (C-C-C)  MB=MC(Giả thiết) --b, +Ta có: tam giác ABM=ACM => góc AMB=góc AMC (2 góc tương ứng)    +Ta có:góc AMB+AMC=180 ( 2 góc kề bù)      AMB+AMB=180      AMB = 90(độ)=>AM vuông góc với BCc, +Ta có: tam giác ABM=ACM     => góc BAM=góc CAM(2 góc tương ứng)     =>AM là tia phân giác của góc BAC         hay AM là tia phân giác của góc AVậy a,tam giác ABM=ACM       b,AM vuông góc với BC       c,AM là tia phân giác của góc A

Đọc tiếp...

bạn Hà Anh làm đúng rồi

Đọc tiếp...

bạn Hà Anh làm đúng dó mn ạ

Đọc tiếp...

D B C E F A

Bài làm:

a) Vì \(\widehat{B}=\widehat{C}\)=> Tam giác ABC cân tại A

Mà AD là đường phân giác xuất phát từ đỉnh của tam giác cân ABC

=> AD đồng thời là đường trung trực của tam giác ABC

=> AD _|_ BC và BD = DC

b) Ta có: \(\hept{\begin{cases}BD=DC\\BE=CF\end{cases}\Rightarrow}BD+BE=DC+CF\)

\(\Leftrightarrow DE=DF\)

=> AD là trung tuyến của tam giác AEF, mà AD là đường cao của tam giác AEF

=> Tam giác AEF cân tại A

=> AF = AE và AD là trung trực EF

Đọc tiếp...

A E F B D C

a)

\(\Delta ABC\)có \(\widehat{B}=\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\Delta ABC\)cân tại A

\(\Rightarrow AB=AC\)

AD là đường phân giác đồng thời là đường cao của \(\Delta ABC\)

\(\Rightarrow AD\perp BC\left(đpcm\right)\)

b)

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

\(\Rightarrow\widehat{ABE}=\widehat{ACF}\)(lần lượt kề bù với \(\widehat{ABC}và\widehat{ACB}\)

Xét \(\Delta ABE\)và \(\Delta ACF\)có:

\(AB=AC\left(cmt\right)\)

\(\widehat{ABE}=\widehat{ACF}\left(cmt\right)\)

\(BE=CF\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\Delta ABE=\Delta ACF\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow AE=AF\)(2 cạnh tương ứng)

Lại có:

\(\widehat{BAE}+\widehat{BAD}=\widehat{CAF}+\widehat{CAD}\)

\(\Rightarrow\widehat{EAD}=\widehat{FAD}\)

\(\Rightarrow AD\)là phân giác của \(\Delta AEF\)

Mà \(\Delta AEF\)cân tại A

\(\Rightarrow AD\)đồng thời là đường trung trực của \(\Delta AEF\)

Vậy AD là đường trung trực của EF (đpm)

#Cừu

Đọc tiếp...

TỈ số diện tích\(\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}}\)=\(k^2\)

tỉ số chu vi, đường cao, phân giác, trung tuyến = k

Đọc tiếp...

Trả lời:

P/s:  Xin lỗi nha!~Chỉ đc mỗi câu a!!!~

a) Theo giả thiết ta có : 

AH là đường trung tuyến ⇒BH=HC⇒BH=HC

xét ΔAHBΔAHB và ΔAHCΔAHC có:

AB=ACAB=AC (gt)

AHAH chung

BH=HCBH=HC ( cmt)

⇒ΔAHB=ΔAHC⇒ΔAHB=ΔAHC (c.c.c)

⇒AHBˆ=AHCˆ⇒AHB^=AHC^ (2 góc tương ứng )

                                        ~Học tốt!~

Đọc tiếp...

b , Ta có : HB +HC= Bc 

mà : HB=HC (GT)

=> HB=HC=\(\frac{BC}{2}\)=\(\frac{4}{2}\)= 2

Ta có : \(\Delta ABH\)vuông tại H

=> \(AB^2\)\(BH^2\)\(AH^2\)( Định lí Py-ta-go)

=> 62 = 22 +  AH2

=> AH2 = 62 - 22

=> AH2 = 32

=> AH \(\approx\) 5,7 cm

Đọc tiếp...

c, Xét \(\Delta IBH\)và \(\Delta ICH\)

\(\hept{\begin{cases}IH:chung\\\widehat{IHB}=\widehat{IHC}=90^o\\BH=HC\left(gt\right)\end{cases}}\)

=>\(\Delta IBH=\Delta ICH\left(c-g-c\right)\)

=>. IB = IC ( 2canhj tương ứng)

=> \(\Delta BIC\)cân tại I có IB = IC 

Đọc tiếp...

Aiya cho tui lm lại nhá

a) +) Xét \(\Delta\) AHK có AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\) AHK cân tại A

=> \(\widehat{AHK}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)  (1)  ( tính chất tam giác cân )

+) Xét \(\Delta\)ABC cân tại A

=>   \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(2) ( tính chất tam giác cân)

và AB = AC

Từ (1) và (2) => \(\widehat{AHK}=\widehat{ABC}\)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

=> HK // BC

b) Ta có \(\hept{\begin{cases}AB=AC\\AH=AK\end{cases}}\) ( gt + cmt)

\(\Rightarrow AB-AH=AC-AK\)

\(\Rightarrow HB=KC\)

+) Xét \(\Delta\)IBH và \(\Delta\)ICK có

IB = IC ( do I là trung điểm của AC )

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) ( cmt)

BH = CK ( cmt)

=> \(\Delta\)IBH = \(\Delta\)ICK (c-g-c)

c) +) Xét \(\Delta\)AIB và \(\Delta\)AIC có

AI : cạnh chung

AB = AC ( cmt)IB = IC ( do I là trung điểm của AC ) 

=> \(\Delta\)AIB = \(\Delta\)AIC (c-c-c )

=> \(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( 2 góc tương ứng )

+) Xét \(\Delta\)AIH và \(\Delta\)AIK có

AI : cạnh chung

\(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( cmt)AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\)AIH = \(\Delta\)AIK (c-g-c)

Đọc tiếp...

B A C I H K Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa  

a) +) Xét \(\Delta\) AHK có AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\) AHK cân tại A

=> \(\widehat{AHK}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)  (1)  ( tính chất tam giác cân )

+) Xét \(\Delta\)ABC cân tại A

=>   (2) ( tính chất tam giác cân)

và AB = AC

Từ (1) và (2) => \(\widehat{AHK}=\widehat{ABC}\)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

=> HK // BC

b) Ta có \(\hept{\begin{cases}AB=AC\\AH=AK\end{cases}}\) ( gt + cmt)

\(\Rightarrow AB-AH=AC-AK\)

\(\Rightarrow HB=KC\)

+) Xét \(\Delta\)IBH và \(\Delta\)ICK có

IB = IC ( do I là trung điểm của AC )

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) ( cmt)

BH = CK ( cmt)

=> \(\Delta\)IBH = \(\Delta\)ICK (c-g-c)

c) +) Xét \(\Delta\)AIB và \(\Delta\)AIC có

AI : cạnh chung

AB = AC ( cmt)IB = IC ( do I là trung điểm của AC ) 

=> \(\Delta\)AIB = \(\Delta\)AIC (c-c-c )

=> \(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( 2 góc tương ứng )

+) Xét \(\Delta\)AIH và \(\Delta\)AIK có

AI : cạnh chung

\(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( cmt)AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\)AIH = \(\Delta\)AIK (c-g-c)

~~~ Học tốt

Takiagawa Miu_

Đọc tiếp...

a) Xét tam giác AHK có AH=AK nên tam giác này là tam giác cân. Suy ra:

\(\widehat{H}=\widehat{K}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(1)

Xét tam giác ABC cân tại A(gt). Suy ra:

\(\widehat{B}=\widehat{C}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra \(\widehat{B}=\widehat{C}=\widehat{H}=\widehat{K}\)Mà các góc này ở vị trí so le trong nên HK//BC

b) Xét tam giác IBH và tam giác ICH có:

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)(tam giác ABC cân)

IB=IC(I là trung điểm của BC)

HB=KC(do tam giác ABC cân, AH=AK(gt))

Suy ra \(\Delta IBH=\Delta ICH\left(c.g.c\right)\)

c)Xét tam giác ABC cân. Vì Ai là đường trung tuyến nên cũng là đường phân giác của \(\widehat{A}\). Xét tam giác AIH và tam giác AIK có:

AI: chung

\(\widehat{HAI}=\widehat{KAI}\)(AI là đường phân giác)

HA=AK(gt)

Suy ra \(\Delta HAI=\Delta KAI\left(c.g.c\right)\)

Đọc tiếp...

e, Trên tia đối của tia DH  lấy điểm F sao cho DF = DH = 1/2 FH

Xét tam giác ADF và BDH có : 

AD = BD ( cmt ) 

ADF = BDH ( 2 góc đối đỉnh )

DF = DH ( cách vẽ )=> Tam giác ADF = tam giác BDH ( c.g.c )=> FH = AB ( 2 cạnh tương ứng ) Mà DF = DH = 1/2 FH ( cách vẽ )=> HD = 1/2 AB ( đpcm )

Đọc tiếp...

Hình tự vẽ nha

a)Vì tam giác có AB=AE và góc BAE bằng 90 đọ nên tam giác BAE vuông cân mà AM là tia phân giác của góc BAE nên AM cùng là đg cao và là đg trung tuyến của tam giác BAE(tự chúng minh)

Suy ra BM=AM=MC(tính chất đg trung tuyến của tam giác vuông) và góc BMA bằng 90 độ.Do đó tam giác ABM vuông cân(ĐPCM)

b)Xét 2 tam giác BHA và tam giác AIE lần lượt vuông tại H,I có:

BA=AE

góc BAH=góc AEI(vì cùng phụ với góc IAE)

Suy ra tam giác BHA =tam giác AIE(cạnh huyền-góc nhọn kề)

Suy ra IE=AH(đpcm)

c)từ E kẻ đg vuông góc với IE cắt BC tại D,nối M với D 

Ta có:IH vuông góc với IE mà ED vuông góc với IE nên IH song song với DE.Suy ra có 2 cặp song song với nhau và cắt nhau đó là HD với IE,IH với ED

Do đó áp dụng t/c đoạn chắn suy ra IE=HD mà IE=AH nên AH =HD

Ta lại có:IH song song vói ED mà IH vuông góc với BC nên ED vuông góc với BC

Suy ra tam giác BDE vuông góc tại D

Xét tam giác BDE có đg trung tuyến MD(vì M là trung điểm của BE(câu A)) nên BM=MD=ME(t/c đg trung tuyến của tam giác vuông)

Mà AM=BM=ME(câua)) nên MA=MD

Suy ra tam giác AHM=tam giác DHM(c.c.c)

Suy ra góc AHM=góc DHM,mà tổng 2 góc này bằng 90 độ nên góc AHM=góc DHM=45 độ(đpcm)

Đọc tiếp...

A B C H E F K x

a, Ax là phân giác của góc BAC (gt)

K thuộc Ax

KE _|_ AB (gt); KF _|_ AC (gt)

=> KE = KF (định lí)                           (1)

K thuộc đường trung trực  của BC (gt)

=> KB = KC (Định lí)  

xét tam giác EKB và tam giác FKC có : góc BEK = góc KFC = 90 

=> tam giác EKB = tam giác FKC (ch-cgv)

=> BE = CF (đn)

Đọc tiếp...

a ) Ta có Ax là đường trung trực của tam giác ABC => Ax là đường trung trực của tam giác ABC

Xét tam giác BEK vuông tại E và tam giác CFK vuông tại F ta có :

BK = KC ( cmt )

BKE = CKF ( đối đỉnh )

=> Tam giác BEK = tam giác CFK 

=> BE = CF ( 2 cạnh tương ứng )

mik chỉ làm đc câu a thoi maf hình như đề bị sai á

Đọc tiếp...

A B C M E

a,Xét \(\Delta AMB\)và \(\Delta EMC\)có:

AM=EM  (GT)

\(\widehat{AMB}=\widehat{EMC}\)  ( đối đỉnh)

MB=MC  (GT)

\(\Rightarrow\Delta AMB=\Delta EMC\)( c-g-c)

b, Ta có \(\Delta AMB=\Delta EMC\)(cmt)

\(\Rightarrow\widehat{MAB}=\widehat{MEC}\)( 2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí SLT 

\(\Rightarrow\)AB// CE

Đọc tiếp...

A E C B K H D I M G F

a)Xét \(\Delta ABD\)và \(\Delta CED\)có:

\(AD=DC\)

\(\widehat{ADB}=\widehat{EDC}\)

\(BD=CD\)

\(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta CED\left(c.g.c\right)\)

b)Ta có:

\(\widehat{AFB}=\widehat{EGC}=90^o\)(so le trong)

\(\Rightarrow AF//CG\)

Do \(AF//CG\)

\(\Rightarrow\widehat{FAD}=\widehat{GCD}\)

Xét \(\Delta ADF\)\(\Delta CDG\)có:

\(\widehat{FAD}=\widehat{GCD}\)

\(AD=CD\)

\(\widehat{ADF}=\widehat{CDG}\)(đối đỉnh)

\(\Rightarrow\Delta ADF=\Delta CDG\left(g.c.g\right)\)

\(\Rightarrow DF=DG\)

Đọc tiếp...

Kham khảo

Câu hỏi của Nguyễn Vũ Thu Hương - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

vào thống kê mk , thấy chữ màu xanh trog câu tl này ấn zô đó sẽ ra 

Hc tốt 

Đọc tiếp...

a, Trong tam giác ABC có : góc ABC + góc ACB + góc BAC = 180 độ=> góc ABC + góc ACB  =180 độ - góc BAC = 180 độ - 60 độ = 120 độMà BD và CE lần lượt là phân giác của góc ABC ; ACB nên 120 độ = 2.góc IBC + 2.góc ICB = 2.(góc IBC + góc ICB)=> góc IBC + góc ICB = 120 độ : 2 = 60 độTrong tam giác IBC có : góc IBC + góc ICB + góc BIC = 180 độ=> góc BIC = 180 độ - (góc IBC + góc ICB) = 180 độ - 60 độ = 120 độ

Đọc tiếp...

A B C E K H M

Xét \(\Delta ABM\)và \(\Delta EBM\)có:

AB = EB(gt)

BM chung

AM = EM(gt)

\(\Rightarrow\Delta ABM=\Delta EBM\left(c.c.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ABM}=\widehat{EBM}\)(đpcm)

Bạn xem lại đề nhé!

Đọc tiếp...

Cho ABC vuông tại A; có AB 10cm; BC = 26cm.a. Tính chu vi tam giác ABC.b. Vẽ AH ⊥ BC (H  BC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Kẻ EK ⊥ AC(K  AC). Chứng minh: EA là phân giác góc BEK ̂.c. Chứng minh: AHK cân.d. Gọi M là trung điểm HK. Chứng minh H; K; M thẳng hàng.

Đọc tiếp...

ta có \(\hept{\begin{cases}AB\perp AC\\EK\perp AC\end{cases}}\)

\(=>AB//EK\)

\(=>BAE=AEK\)(1)

theo câu a ta có : \(BAE=BEA\)(2)

từ 1 và 2 suy ra \(AEK=BEA\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: