Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tập hợp


a) \(A=\left\{0;1;2;3;...;13\right\}\)

b) Ta có: \(x^2+3x-9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{-3+3\sqrt{5}}{2}\right)\left(x+\frac{3+3\sqrt{5}}{2}\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-3+3\sqrt{5}}{2}\\x=\frac{-3-3\sqrt{5}}{2}\end{cases}}\)

c) \(C=\left\{-7;-6;-5;...;5;6;7\right\}\)

Đọc tiếp...

Bài làm :

Ta có tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 69 và nhỏ hơn 97 là :

Cách 1 : \(C=\left\{69< x< 97/x\in N\right\}\)

Cách 2 : \(C=\left\{70,71,71,73,....,95,96\right\}\)

Đọc tiếp...

C1 : C = { 70 ; 71 ;72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 }C2 : C = { x E N | 69 < x < 97 } 

chúc bạn hok tốt nhé và xin bạn cho mik ạ 

Đọc tiếp...

Có số số hạng là ( 2020 - 10 ) : 2 + 1 = 1006(số hạng)

tổng các phần tử tập hợp A là:

( 2020 + 10 ) x 1006 : 2 = 1,021,090

Đọc tiếp...

Tổng của tất cả các phần tử là : 1021090

Số phần tử là1006

     Học tốt!

Đọc tiếp...

Bg

a) Gọi số chẵn nhỏ nhất trong ba số chẵn liên tiếp là 2x   (x \(\inℤ\))

=> Tổng ba số chẵn liên tiếp = 2x + (2x + 2) + (2x + 4)

=> 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 2x + 2x + 2 + 2x + 4

=> 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = (2x + 2x + 2x) + (2 + 4)

=> 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 2.3x + 6

=> 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 6x + 6.1

=> 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 6.(x + 1) \(⋮\)6

=> Tổng ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6

=> ĐPCM

b) Bg

Tổng ba số lẻ liên tiếp luôn là một số lẻ

Mà 6 chẵn

=> Tổng của ba số lẻ liên tiếp không chia hết cho 6

=> ĐPCM

c) Bg

Ta có: a \(⋮\)b và b \(⋮\)c      (a, b, c \(\inℤ\))

Vì a \(⋮\)

=> a = by    (bởi y \(\inℤ\))

Mà b \(⋮\)c

=> by \(⋮\)c

=> a \(⋮\)c

=> ĐPCM

d) Bg

Ta có: P = a + a2 + a3 +...+ a2n      (a, n\(\inℕ\))

=> P = (a + a2) + (a3 + a4)...+ (a2n - 1 + a2n

=> P = [a.(a + 1)] + [a3.(a + 1)] +...+ [a2n - 1.(a + 1)]

=> P = (a + 1).(a + a3 + a2n - 1\(⋮\)a + 1

=> P = a + a2 + a3 +...+ a2n  \(⋮\)a + 1

=> ĐPCM (Điều phải chứng mình)

Đọc tiếp...

                  Bài giải

Tập hợp M có số phần tử là :

\(\left(10-0\right)\div1+1=11\left(\text{phần tử}\right).\)

                                     Đáp số : 11 phần tử. 

Đọc tiếp...

.Vậy tập hợp A có 19 phần tử và các phần tử đó là 4000, 3100, 3010, 3001, 1300, 1030, 1003, 2200, 2020, 2002, 2110, 2101, 2011, 1201, 1210, 1120, 1102, 1021, 1012. Xin lỗi nha, câu trả lời kia mình ghi phần này rồi nhưng không hiểu sao ko hiển thị

Đọc tiếp...

Ta có thể biểu diễn tổng 4 dưới dạng các dãy số hạng sau:

\(4\)

\(3+1\)

\(2+2\)

\(2+1+1\)

\(1+1+1+1\)

Từ dãy số hạng \(4\) có thể tìm ra được số \(4000\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Từ dãy số hạng \(3+1\) có thể tìm ra được các số \(3100,3010,3001,1300,1030,1003\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Từ dãy số hạng \(2+2\) có thể tìm ra được các số \(2200,2020,2002\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Từ dãy số hạng \(2+1+1\) có thể tìm ra được các số \(2110,2101,2011,1201,1210,1120,1102,1021,1012\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Từ dãy số hạng \(1+1+1+1\) có thể tìm ra được các số \(1111\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.Vậy tập hợp A có 20 phần tử và các phần tử đó là \(4000,3100,3010,3001,1300,1030,1003,2200,2020,2002,2110,2101,2011,1201,1210,1120,1102,1021,1012,1111\) hay \(A\in\left\{4000,3100,3010,3001,1300,1030,1003,2200,2020,2002,2110,2101,2011,1201,1210,1120,1102,1021,1012,1111\right\}\)
Đọc tiếp...

tập hợp A có 19 phần tử đó là : 1012 ; 1021 ; 1102 ; 1120 ; 1210 ; 1201 ; 2011 ; 2010 ; 2110 ; 2002 ; 2020 ;  2200; 1003; 1030; 1300; 3001; 3010; 3100; 4000

Đọc tiếp...

Các số tự nhiên lớn hơn 15 nhỏ hơn 21 là :

\(A=\left(16;17;18;19;20\right).\) 

Đọc tiếp...

Tập hợp các số tự nhiên lớn 15 và nhỏ hơn 21 là : 16, 17, 18, 19, 20.

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có \(\hept{\begin{cases}3n+1⋮2\\3n+1⋮5\end{cases}}\Rightarrow3n+1\in BC\left(2;5\right)\)

Vì ƯCLN(2;5) = 1 => BCNN(2;5) = 2.5 = 10

mà BC(2;5) = B(10) = {0;10;20;30;40;....}

=> \(3n+1\in\left\{0;10;20;30;40;...\right\}\)

Vì \(10\le n\le33\Rightarrow30\le3n\le99\Rightarrow31\le3n+1\le100\)

=> 3n + 1 \(\in\left\{40;50;60;70;80;90;100\right\}\)

=> \(3n\in\left\{39;49;59;69;79;89;99\right\}\)

=> \(n\in\left\{13;\frac{49}{3};\frac{59}{3};23;\frac{79}{3};\frac{89}{3};33\right\}\)

Vì n là số tự nhiên và\(10\le n\le33\)

=> \(n\in\left\{13;23;33\right\}\)(tm)

=> Có 3 số tự nhiên n thỏa mãn bài toán là \(n\in\left\{13;23;33\right\}\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

B = \(\frac{8}{9}+\frac{24}{25}+\frac{48}{49}+...+\frac{200.202}{201^2}=\left(1-\frac{1}{3^2}\right)+\left(1-\frac{1}{5^2}\right)+\left(1-\frac{1}{7^2}\right)+...+\left(1-\frac{1}{201^2}\right)\)

\(=\left(1+1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

 \(=100-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

Ta có Đặt \(C=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+....+\frac{1}{201^2}\)\

\(< \frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{199.201}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+...+\frac{2}{199.201}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{199}-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}.\frac{200}{201}=\frac{100}{201}< \frac{1}{2}\)

=> C < 1/2

=> B > 100 - 1/2

=> B > 99,5

Đọc tiếp...

Bài 1:

tập hợp các số đó là :

\(a,\left\{9,7,5,4,2\right\}\)

\(b,\left\{2,9,6,3,5\right\}\)

\(c,\left\{6,0\right\}\)

Bài 2:

tập hợp các số mà tỏng của các số đó bằng 4 là :\(\left\{2,0,4\right\}\)

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...

Vì tập hợp A gồm 6 phần tử nên có: 26-1=63 tập con (khác rỗng)

Tập con có giá trị lớn nhất là:

9+10+11+12+13+14=69

Các tập còn lại không vượt quá:

10+11+12+13+14=60

Như vậy có 61 giá trị của tập con A

Mà có 63 tập nên có 32 tập có giá trị bằng nhau

-khong chac nha

Đọc tiếp...

a/ 

Từ 2 đến 8 có (8-2)/2+1=4 số mỗi số có 1 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 2 đến 8 là 4x1=4 chữ số

Từ 10 đến 98 có (98-10)/2+1=45 số mỗi số có 2 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 10 đến 98 là 45x2=90 chữ số

Từ 100 đến 998 có (998-100)/2+1=450 số mỗi số có 3 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 100 đến 998 là 450x3=1350 chữ số

Từ 1000 đến 2020 có (2020-1000)/2+1=505 số mỗi số có 4 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 1000 đến 2020 là 505x4=2020 chữ số

Vậy để viết đến số 2020 thì số chữ số cần là

4+90+1350+2020=3464 chữ số

b/

Tổng các chữ số biểu diễn các số từ 2 đến 998 là 

4+90+1350=1444 chữ số

Ta thấy 1444<2000<3464 => chữ số thứ 2000 thuộc nhóm số có 4 chữ số

Số các chữ số biểu diễn các số từ số 1000 đến số có chứa chữ số thứ 2000 là

2000-1444=556 chữ số

Số các số được biểu diễn bằng 556 chữ số trên từ số 1000 trở đi là

556:4=139 số

Gọi số cần tìm là b áp dụng công thức tính số các số hạng trong cấp số cộng ta có

\(\frac{b-1000}{2}+1=139\Rightarrow b=1280.\)

Vậy số thứ 139 tính từ số 1000 đến số chứa chữ số thứ 2000 là 139 và chữ số thứ 2000 là chữ số 0

Đọc tiếp...

Số thứ 139 tính từ số 1000 đến số chứa chữ số thứ 2000 là 1280 và chữ số thứ 2000 là chữ số 0

Đọc tiếp...

C = { -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: