Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số hữu tỉ


\(-23\frac{2}{7};-24\frac{2}{5}\)

Ta có : -23 > -24  \(\Leftrightarrow\)\(-23\frac{2}{7}>-24\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...

Giả sử \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)

Bạn đi chứng minh \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

Cái này khá dễ, bạn có thể nhân chéo, mình không chứng minh lại.

Tiếp tục dùng : \(\frac{a}{b}< \frac{2a+c}{2b+d}< \frac{a+c}{b+d}\)

 Ví dụ vậy, tiếp tục dùng thì ta sẽ tìm được vô số phân số (số hữu tỉ) nằm giữa hai số đề bài cho.

Đọc tiếp...

Với a, b ∈ Z; b ≠ 0 thì:

- Khi a, b cùng dấu thì\(\frac{a}{b}\) > 0

- Khi a, b khác dấu thì \(\frac{a}{b}\)< 0

Đọc tiếp...

Ta có: -1/3=-4/12=-8/24=-16/48

           -1/4=-3/12=-6/24=-12/48

Ta gọi x là tập hợp các số hữu tỉ cần tìm

       =>-16/48<x<-12/48

Suy ra x={-15/48;-14/48;-13/48}

Vậy các số cần tìm là -5/16;-7/24;-13/48

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có : \(\frac{x+2011}{1}+\frac{x+2008}{2}+\frac{x+2007}{3}+\frac{x+2011}{5}=-15\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+2011}{1}+5\right)+\left(\frac{x+2008}{2}+4\right)+\left(\frac{x+2007}{3}+3\right)+\left(\frac{x+2008}{4}+2\right)+\left(\frac{x+2011}{5}+1\right)\)

\(=0\)

=> \(\frac{x+2016}{1}+\frac{x+2016}{2}+\frac{x+2016}{3}+\frac{x+2016}{4}+\frac{x+2016}{5}=0\)

=> \(\left(x+2016\right)\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=0\)

Vì \(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\ne0\)

=> x + 2016 = 0

=> x = -2016

Vậy x = -2016

Đọc tiếp...

x+(x+2008)1/2+(x+2007)1/3+(x+2008)1/4+(x+2011)1/5=-15-2011=-2026

<=> x+x/2+1004+x/3+669+x/4+502+x/5+2011/5=-2026

<=>x+x/2+x/3+x/4+x/5+2011/5=-2026-1004-669-502=-4201

<=>x(1+(1)/(2)+(1)/(3)+(1)/(4)+(1)/(5))=-4201-(2011)/(5)=-23016/5

<=>x=-23016/5:(1+1/2+1/3+1/4+1/5)=-2016

Đọc tiếp...

           Bài làm :

Ta có :

 \(\frac{x+2011}{1}+\frac{x+2008}{2}+\frac{x+2007}{3}+\frac{x+2011}{5}=-15\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+2011}{1}+5\right)+\left(\frac{x+2008}{2}+4\right)+\left(\frac{x+2007}{3}+3\right)+\left(\frac{x+2008}{4}+2\right)+\left(\frac{x+2011}{5}+1\right)\)

\(=0\)

 \(\Leftrightarrow\frac{x+2016}{1}+\frac{x+2016}{2}+\frac{x+2016}{3}+\frac{x+2016}{4}+\frac{x+2016}{5}=0\)

 \(\Leftrightarrow\left(x+2016\right)\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=0\)

 \(\text{Vì : }1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}>0\)

\(\Rightarrow x+2016=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2016\)

Vậy x=-2016

Đọc tiếp...

\(2014:\left(\frac{0,4-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{1\frac{2}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{1\frac{1}{6}+0,875-0,7}{\frac{1}{3}+0,25-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}\cdot\frac{\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{2}{6}+\frac{2}{8}-\frac{2}{10}}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}{2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)}\right)\)

\(=2014:\left(\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}\right)=2014\)

Đọc tiếp...

a)\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{ad}{bd}< \frac{cb}{db}\Leftrightarrow ad< bc\left(đpcm\right)\)

b) 

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow ad< bc\)

\(\Leftrightarrow ad+ab< bc+ab\)

\(\Leftrightarrow a\left(b+d\right)< b\left(a+c\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{a+c}< \frac{b}{b+d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\left(1\right)\)

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Leftrightarrow ad< bc\)

\(\Leftrightarrow ad+cd< bc+cd\)

\(\Leftrightarrow d\left(a+c\right)< c\left(b+d\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{d}{b+d}< \frac{c}{a+c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\left(2\right)\)

từ (1) và (2)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...

Bg

(3/5)5.x = (3/4)7 

(3/5)5 ÷ (3/5)5.x = (3/4)7 ÷ (3/5)5 

x = 37/47. 55/35 

x = \(\frac{3^7.5^5}{4^7.3^5}\)

x = \(\frac{3^2.5^5}{4^7}\)

Tự làm phần còn lại... To be continued...

Đọc tiếp...

làm hết luôn đi

Đọc tiếp...

Kiên nhẫn lên !

Tiếp tục:

x = \(\frac{9.3125}{16384}\)

x = \(\frac{28125}{16384}\)

Đọc tiếp...

Bg

Ta có: C = \(\frac{n^2-5}{n^2-2}\)   (với n thuộc Z)

Để C nguyên thì n2 - 5 \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 5 - (n2 - 2) \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 5 - n2 + 2 \(⋮\)n2 - 2

=> (n2 - n2) - (5 - 2) \(⋮\)n2 - 2

=> 3 \(⋮\)n2 - 2

=> n2 - 2 thuộc Ư(3)

Ư(3) = {+1; +3}

=> n2 - 2 = 1 hay -1 hay 3 hay -3

.....Có làm thì mới có ăn :))

=> n = {-1; 1}

Đọc tiếp...

\(C=\frac{n^2-5}{n^2-2}=\frac{n^2-2-3}{n^2-2}=1-\frac{3}{n^2-2}\)

Để C nguyên => \(\frac{3}{n^2-2}\)nguyên

=> \(3⋮n^2-2\)

=> \(n^2-2\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

n2-21-13-3
n\(\pm\sqrt{3}\)\(\pm1\)\(\pm\sqrt{5}\)Không có giá trị thỏa mãn

n là số nguyên => n = \(\pm1\)

Đọc tiếp...

\(C=\frac{n^2-5}{n^2-2}=\frac{n^2-2-3}{n^2-2}=\frac{-3}{n^2-2}\)

\(\Rightarrow n^2-2\inƯ\left(-3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

n^2 - 21-13-3
n^2315-1
n\(\pm\sqrt{3}\)\(\pm1\)\(\pm\sqrt{5}\)vô lí
Đọc tiếp...

Bài làm:

1)

Ta có:

a)  \(1,5\div2,16=\frac{25}{36}\)

b) \(4\div\frac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{5}}=\frac{42}{5}\)

c) \(\frac{2}{9}\div0,31=\frac{200}{279}\)

2) Ta có: \(ad=bc\)

\(\Leftrightarrow\frac{ad}{cd}=\frac{bc}{cd}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Đọc tiếp...

\(\sqrt{\left(-7^2\right)}+\sqrt{\frac{25}{16}}-\frac{3}{2}\)

\(=\sqrt{49}+\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2}-\frac{3}{2}\)

\(=7+\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\)

\(=\frac{27}{4}\)

Đọc tiếp...

Gọi số gói tăm cả ba tổ đã mua là M,số gói tăm của ba tổ theo dự định lần lượt là \(x_1,y_1,z_1\)và khi chia lại là \(x_2,y_2,z_2\). Ta có :

\(\frac{x_1}{5}=\frac{y_1}{6}=\frac{z_1}{7}=\frac{x_1+y_1+z_1}{5+6+7}=\frac{M}{18}\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{5M}{18},y_1=\frac{6M}{18}=\frac{M}{3},z_1=\frac{7M}{18}\)                                         (1)

\(\frac{x_2}{4}=\frac{y_2}{5}=\frac{z_2}{6}=\frac{x_2+y_2+z_2}{4+5+6}=\frac{M}{15}\)

\(\Rightarrow x_2=\frac{4M}{15},y_2=\frac{5M}{15}=\frac{M}{3},z_2=\frac{6M}{15}=\frac{2M}{5}\)                        (2)

So sánh (1) và (2),ta thấy chỉ có \(z_2>z_1\)

Vậy \(z_2-z_1=\frac{2M}{15}-\frac{7M}{18}=\frac{M}{90}\)

Vì \(z_2-z_1=4\)nên \(\frac{M}{90}=4\Rightarrow M=360\)

Vậy : \(x_2=\frac{4\cdot360}{15}=96,y_2=\frac{360}{3}=120,z_2=\frac{2\cdot360}{5}=144\)

Số gói tăm ba tổ đã mua là : 96(gói tăm),120(gói tăm),144(gói tăm)

Đọc tiếp...

\(-\frac{2}{6}+\frac{-8}{6}=\frac{-1}{3}+\frac{-4}{3}=\frac{-5}{3}\)

\(\frac{8}{-9}-\frac{9}{-3}=-\frac{8}{9}-\frac{-9}{3}=-\frac{8}{9}-\frac{-27}{9}=\frac{19}{9}\)

\(\frac{2}{5}\cdot\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}\)

\(\frac{6}{150}:\frac{6}{-150}=\frac{6}{150}\cdot\frac{-150}{6}=-1\)

Đọc tiếp...

_BÙI THỊ YẾN NHI_

Đại số ạ..!!

Đọc tiếp...

Đại thì chưa thi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: