Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Rút gọn biểu thức


\(A=2x^3+3\left(x-1\right)\left(x+1\right)-5x\left(x+1\right)\)

\(=2x^3+3\left(x^2-1\right)-5x^2-5x\)

\(=2x^3+3x^2-3-5x^2-5x\)

\(=2x^3-2x^2-5x-3\)

\(B=\left(5-2x\right)^3-\left(3x+5\right)\left(5-3x\right)\)

\(=125-150x+60x^2-8x^3-\left(25-9x^2\right)\)

\(=125-150x+60x^2-8x^3-25+9x^2\)

\(=100-15x+69x^2-8x^3\)

\(C=\left(3x+1\right)^2-\left(2x-1\right)^2\)

\(=\left(3x+1-2x+1\right)\left(3x+1+2x-1\right)\)

\(=\left(x+2\right).5x\)

\(D=\left(2x+1\right)^2+\left(3-x\right)^2-2\left(2x+1\right)\left(3-x\right)\)

\(=\left(2x+1-3+x\right)^2\)

\(=\left(3x-2\right)^2\)

\(E=\left(x-2\right)^3-x\left(x+1\right)\left(x-1\right)+6x\left(x-3\right)\)

\(=x^3-6x^2+12x-8+x\left(x^2-1\right)+6x^2-18x\)

\(=x^3-6x^2+12x-8+x^3-x+6x^2-18x\)

\(=-7x-8\)

\(F=\left(x-1\right)^3-3\left(1-x\right)\left(x+1\right)-\left(x^2+x+1\right)\left(x-1\right)-3x\)

\(=x^3-3x^2+3x-1-3\left(1-x^2\right)-\left(x^3-1\right)-3x\)

\(=x^3-3x^2+3x-1-3+3x^2-x^3+1-3x\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...

\(\left(x-3\right)\left(x+7\right)-\left(x+5\right)\left(x-1\right)\)

\(=x^2+7x-3x-21-\left(x^2-x+5x-5\right)\)

\(=x^2+4x-21-x^2-4x+5\)

\(=-16\)

Đọc tiếp...

Ta có: 

\(A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-\left(n-1\right)^2+n^2\) (đã sửa đề)

\(A=\left(2^2-1^2\right)+\left(4^2-3^2\right)+...+\left[n^2-\left(n-1\right)^2\right]\)

\(A=\left(2-1\right)\left(2+1\right)+\left(4-3\right)\left(4+3\right)+...+\left(n-n+1\right)\left(n+n-1\right)\)

\(A=1+2+3+4+...+\left(n-1\right)+n\)

\(A=\frac{\left(n+1\right)\left[\left(n-1\right)\div1+1\right]}{2}=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

Đọc tiếp...

xin lỗi, nhưng bạn có thể giải đề này hộ mình được ko?

sao bạn phải sửa đề vậy?

Đọc tiếp...
Xyz CTV

1) Ta có 3x + 2x2 - 2

= 2x2 + 3x - 2

= 2x2 + 4x - x - 2

= 2x(x + 2) - (x + 2)

= (2x - 1)(x + 2)

2) Ta có A = x3 + y3 + 3(xy - 1)

= x3 + y3 + 3xy - 1

= (x + y)(x2 - xy + y2) + 3xy - 1

= x2 - xy + y2 + 3xy - 1 (Vì x + y = 1)

= x2 + 2xy + y2 - 1

= (x + y)2 - 1

= 1 - 1 = 0

Đọc tiếp...

Bài 1.

( x - y + z ) + ( z - y )2 + ( x - y + z )( 2y - 2z )

= ( x - y + z ) - 2( x - y + z )( z - y ) + ( z - y )2

= [ ( x - y + z ) - ( z - y ) ]2 

= ( x - y + z - z + y )2

= x2

Bài 2. ĐKXĐ tự ghi nhé :))

\(\left(\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{x^2+3x+2}+\frac{1}{x^2+5x+6}+\frac{1}{x^2+7x+12}+\frac{1}{x^2+9x+20}\right)\times\left(\frac{x^2+5x}{5}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{x\left(x+1\right)}+\frac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+\frac{1}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}+\frac{1}{\left(x+3\right)\left(x+4\right)}+\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}\right)\times\left(\frac{x\left(x+5\right)}{5}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}+...+\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}\right)\times\left(\frac{x\left(x+5\right)}{5}\right)\)

\(=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+5}\right)\times\frac{x\left(x+5\right)}{5}\)

\(=\left(\frac{x+5}{x\left(x+5\right)}-\frac{x}{\left(x+5\right)}\right)\times\frac{x\left(x+5\right)}{5}\)

\(=\frac{x+5-x}{x\left(x+5\right)}\times\frac{x\left(x+5\right)}{5}\)

\(=\frac{5}{x\left(x+5\right)}\times\frac{x\left(x+5\right)}{5}=1\)

=> đpcm

Đọc tiếp...

Bài 1:

\(\left(x-y+z\right)^2+\left(z-y\right)^2+\left(x-y+z\right)\left(2y-2z\right)\)

\(=\left(x-y+z\right)^2+2\left(x-y+z\right)\left(y-z\right)+\left(y-z\right)^2\)

\(=\left(x-y+z+y-z\right)^2\)

\(=x^2\)

Bài 2:

đk: \(x\ne\left\{0;-1;-2;-3;-4;-5\right\}\)

Xét BT trái ta có:

\(\frac{1}{x\left(x+1\right)}+\frac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+...+\frac{1}{\left(x+4\right)\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}+...+\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+5}\)

\(=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+5}\)

\(=\frac{5}{x\left(x+5\right)}=\frac{5}{x^2+5x}\)

GT của biểu thức lớn sẽ là: \(\frac{5}{x^2+5x}\cdot\frac{x^2+5x}{5}=1\) không phụ thuộc vào biến

=> đpcm

Đọc tiếp...

Đặt \(D=\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

\(\Leftrightarrow D^2=8+2\sqrt{\left(4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\left(4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)}\)

\(\Leftrightarrow D^2=8+2\sqrt{16-10-2\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow D^2=8+2\sqrt{6-2\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow D^2=8+2\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow D^2=8+2\left(\sqrt{5}-1\right)\)

\(\Leftrightarrow D^2=6+2\sqrt{5}\)

\(\Leftrightarrow D^2=\left(\sqrt{5}+1\right)^2\)

\(\Rightarrow D=\sqrt{5}+1\)

Thay vào ta tính được: \(A=\sqrt{5}+1-\sqrt{5}=1\)

Vậy A = 1

Đọc tiếp...

Nhìn đề thiếu vậy nên thôi xin phép sửa đề nhé, nếu sai thì ib lm lại:)

a) \(\left(x-2\right)^2-\left(x-3\right)\left(x-5\right)\)

\(=x^2-4x+4-x^2+8x-15\)

\(=4x-11\)

b) \(\left(3x-1\right)^2-\left(3x-2\right)\left(3x-2\right)\)

\(=9x^2-6x+1-9x^2+12x-4\)

\(=6x-3\)

Đọc tiếp...

a) \(x\left(xy+1\right)+y\left(xy-1\right)-xy\left(x+y\right)\)

\(=X^2y+x+xy^2-y-x^2y-xy^2\)

\(=x-y\)

Đọc tiếp...

a, \(x\left(xy+1\right)+y\left(xy-1\right)-xy\left(x+y\right)\)

\(=x^2y+x+xy^2-y-x^2y-xy^2\)

\(=x-y\)

b, \(-x\left(x^2+x+1\right)+\frac{1}{2}x^2\left(2x-4\right)+x\left(x+1\right)-2\)

\(=-x^3-x^2-x+x^3-2x^2+x^2+x-2\)

\(=-2x^2-2\)

Đọc tiếp...

Bài làm

a) \(Q=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}\right):\left(\frac{x+1}{x-2}-\frac{x+2}{x-1}\right)\)

\(Q=\left(\frac{x}{x\left(x-1\right)}-\frac{x-1}{x\left(x-1\right)}\right):\left(\frac{x^2-1}{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}-\frac{x^2-4}{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}\right)\)

\(Q=\left(\frac{x-x+1}{x\left(x-1\right)}\right):\left(\frac{x^2-1-x^2+4}{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}\right)\)

\(Q=\frac{1}{x\left(x-1\right)}:\frac{3}{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}\)

\(Q=\frac{1}{x\left(x-1\right)}.\frac{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}{3}\)

\(Q=\frac{x-2}{3x}\)

ĐKXĐ: \(\frac{x-2}{3}\ge0\)

Vì \(\frac{x-2}{3}\ge0\). Mà 3 > 0

=> x - 2 > 0

<=> x > 2

Vậy x > 2 thì biểu thức Q có nghĩa.

b) \(C=\left(\frac{x+2}{x^2-x}+\frac{x-2}{x^2+x}\right).\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\left(\frac{x+2}{x\left(x-1\right)}+\frac{x-2}{x\left(x+1\right)}\right).\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\left(\frac{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}{x\left(x^2-1\right)}+\frac{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}{x\left(x^2-1\right)}\right).\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\left(\frac{x^2+2x+x+2+x^2-x-2x+2}{x\left(x^2-1\right)}\right).\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\frac{2x^2+4}{x\left(x^2-1\right)}.\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\frac{2\left(x^2+2\right)}{x\left(x^2-1\right)}.\frac{x^2-1}{x^2+2}\)

\(C=\frac{2}{x}\)ĐKXĐ: \(\frac{2}{x}\ge0\)

Vì \(\frac{2}{x}\ge0\),

Mà 2 > 0

=> x > 0 

Vậy x > 0 thì biểu thức C có nghĩa. 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: