Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân tích thành nhân tử


\(x^3+2x^2-2x-12\)    

\(=x^3-2x^2+4x^2-8x+6x-12\)   

\(=x^2\left(x-2\right)+4x\left(x-2\right)+6\left(x-2\right)\)   

\(\left(x-2\right)\left(x^2+4x+6\right)\)

Đọc tiếp...

X^3+2x^2-2x-12=(x^3+2x^2)-(2x-12)

=x^2(x+2)-2(x-6)=x^2(x+2)-2(x-2^3)

Mik k chắc chắn là nó đúng đâu😕😕😕

Đọc tiếp...

1)x4+1999x2−1998x+1999.1)x4+1999x2-1998x+1999.=x4+1999x2+x−1999x+1999=x4+1999x2+x-1999x+1999=(x4+x)+(1999x2−1999x+1999)=(x4+x)+(1999x2-1999x+1999) =x(x3+1)+1999(x2−x+1)=x(x3+1)+1999(x2-x+1)=x(x+1)(x2−x+1)+1999(x2−x+1)=x(x+1)(x2-x+1)+1999(x2-x+1)=(x2−x+1)[x(x+1)+1999]=(x2-x+1)[x(x+1)+1999]=(x2−x+1)(x2+x+1999).=(x2-x+1)(x2+x+1999).

# Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...

Cảm ơn nhìu nhá...:)))

Đọc tiếp...

Dùng hằng đẳng thức số 3 nhé bạn: \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(4x^3-36x=4x\left(x^2-9\right)=4x\left(x^2-3^2\right)=4x\left(x-3\right)\left(x+3\right)\)

Đọc tiếp...

Tức là không thể biến cái (x2 - 32) thành (x - 3)2 đúng không ạ?

Đọc tiếp...

Đúng rồi đấy bạn

Đọc tiếp...

a,\(8x^2-8xy+2x=2x\left(4x-8y+1\right)\)

b,\(\left(x^2+2x\right)\left(x^2+4x+3\right)-24=x\left(x+2\right)\left(x+1\right)\left(x+3\right)-24\)

\(=\left(x^2+3x\right)\left(x^2+3x+2\right)-24=\left(t+1\right)\left(t-1\right)-24=t^2-5^2=\left(t+5\right)\left(t-5\right)\)

\(=\left(x^2+3x+6\right)\left(x^2+3x-4\right)\)( đặt t = x2 + 3x + 1 )

Đọc tiếp...

a) 16( 2x - 3 ) + x2( 3x - 2 ) = 0 < xem lại đề bạn ơi -- >

b) x3 - 7x2 = 7 - x

⇔ x2( x - 7 ) + x - 7 = 0

⇔ x2( x - 7 ) + ( x - 7 ) = 0

⇔ ( x - 7 )( x2 + 1 ) = 0

⇔ x - 7 = 0 hoặc x2 + 1 = 0

⇔ x = 7 ( x2 + 1 ≥ 1 > 0 ∀ x )

Đọc tiếp...

a)16(2-3x)+x2(3x-2)=0

Đọc tiếp...

16( 2 - 3x ) + x2( 3x - 2 ) = 0

⇔ 16( 2 - 3x ) - x2( 2 - 3x ) = 0

⇔ ( 2 - 3x )( 16 - x2 ) = 0

⇔ ( 2 - 3x )( 4 - x )( 4 + x ) = 0

⇔ 2 - 3x = 0 hoặc 4 - x = 0 hoặc 4 + x = 0

⇔ x = 2/3 hoặc x = ±4

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có (x + 5)3 - x2 + 25 = 0

=> (x + 5)3 - (x2 - 25) = 0

=> (x + 5)3 - (x + 5)(x - 5) = 0

=> (x + 5)[(x + 5)2 - x + 5] = 0

=> (x + 5)(x2 + 9x + 30) = 0

=> x + 5 = 0 (Vì \(x^2+9x+30=\left(x^2+9x+\frac{81}{4}\right)+\frac{39}{4}=\left(x+\frac{9}{2}\right)^2+\frac{39}{4}\ge\frac{39}{4}>0\))

=> x = -5

Vậy x = -5

Đọc tiếp...

a) 2x3 + 6xy - x2z - 3yz

= ( 2x3 + 6xy ) - ( x2z + 3yz )

= 2x( x2 + 3y ) - z( x2 + 3y )

= ( x2 + 3y )( 2x - z )

b) x2 - 6xy + 9y2 - 49

= ( x2 - 6xy + 9y2 ) - 49

= ( x - 3y )2 - 72

= ( x - 3y - 7 )( x - 3y + 7 )

c) x3 + 4x2 + 16x + 64

= ( x3 + 4x2 ) + ( 16x + 64 )

= x2( x + 4 ) + 16( x + 4 ) 

= ( x + 4 )( x2 + 16 )

Đọc tiếp...

a) =(2x^3-x^2z)+(6xy-3yz)

=x^2(2x-z)+3y(2x-z)

=(x^2+3y)(2x-z)

b) =(x^2-6xy+9y^2)-7^2

=(x-3y)^2-7^2

=(x-3y+7)(x-3y-7)

c) =(x^3+4x^2)+(16x+64)

=x^2(x+4)+16(x+4)

=(x^2+16)(x+4)

Đọc tiếp...

a) rồi

b)\(2^2.\left(x-2y\right)\left(x-2y\right)\)

\(\left[2.\left(x-2y\right)\right]^2\)

c) rồi

d) rồi

Đọc tiếp...
Xyz CTV

a) x2 - 4x + 2 = (x2 - 4x + 4) - 2 = (x - 2)2 - 2 = \(\left(x-2+\sqrt{2}\right)\left(x-2-\sqrt{2}\right)\)

b)  x2 - 12x + 11 = x2 - x - 11x + 11 = x(x - 1) - 11(x - 1) = (x - 1)(x - 11)

c) 3x2 + 6x - 9 = 3x2 - 3x + 9x - 9 = 3x(x - 1) + 9(x - 1) = (3x + 9)(x - 1) = 3(x + 3)(x - 1)

d) 2x2 - 6x + 2 = 2(x2 - 3x + 1) = 2(x2 - 3x + 9/4 - 5/4) = 2[(x - 3/2)2 - 5/4] = \(2\left(x-\frac{3}{2}+\sqrt{\frac{5}{4}}\right)\left(x-\frac{3}{2}-\sqrt{\frac{5}{4}}\right)\) 

Đọc tiếp...

1. 

a) \(x^2-4x+2=\left(x^2-4x+4\right)-2=\left(x-2\right)^2-2=\left(x-2-\sqrt{2}\right)\left(x-2+\sqrt{2}\right)\)

b) \(x^2-12x+11=\left(x^2-12x+36\right)-25=\left(x-6\right)^2-5^2=\left(x-6-5\right)\left(x-6+5\right)=\left(x-11\right)\left(x-1\right)\)

c) \(3x^2+6x-9=3\left(x^2+2x-3\right)=3\left[\left(x^2+2x+1\right)-4\right]=3\left[\left(x+1\right)^2-2^2\right]=3\left(x-1\right)\left(x+3\right)\)

d) \(2x^2-6x+2=2\left(x^2-3x+1\right)=2\left(x^2-2.x.\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{5}{4}\right)=2\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\right]\)

\(=2\left(x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\)

Đọc tiếp...

Bài 2 : 

a, \(x^2-4x=0\Leftrightarrow x\left(x-4\right)=0\Leftrightarrow x=0;4\)

b, \(5x\left(x-2020\right)-x+2020=0\)

\(\Leftrightarrow5x\left(x-2020\right)-\left(x-2020\right)=0\Leftrightarrow\left(5x-1\right)\left(x-2020\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{5};2020\)

c, \(\left(4x+5\right)^2-\left(2x-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow16x^2+40x+25-\left(4x^2-4x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow12x^2+44x+24=0\Leftrightarrow4\left(x+3\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=-3;-\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...

a,x2-4x=0

= x.(x-4)=0

=> x=0 hoặc x-4=0

=>x=0 hoặc x=4

Đọc tiếp...

a. x2 - 4x = 0

<=> x ( x - 4 ) = 0

<=>\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-4\end{cases}}\)

b. 5x ( x - 2020 ) - x + 2020 = 0

<=> 5x ( x - 2020 ) - ( x - 2020 ) = 0

<=> ( 5x - 1 ) ( x - 2020 ) = 0

<=>\(\orbr{\begin{cases}5x-1=0\\x-2020=0\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{5}\\x=2020\end{cases}}\)

c. ( 4x + 5 )2 - ( 2x - 1 )2 = 0

<=> 16x2 + 40x + 25 - 4x2 + 4x - 1 = 0

<=> 12x2 + 44x + 24 = 0

<=> 4 ( 3x2 + 11x + 6 ) = 0

<=> ( 3x2 + 9x ) + ( 2x + 6 ) = 0

<=> 3x ( x + 3 ) + 2 ( x + 3 ) = 0

<=> ( 3x + 2 ) ( x + 3 ) = 0

<=>\(\orbr{\begin{cases}3x+2=0\\x+3=0\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{2}{3}\\x=-3\end{cases}}\)

d. x2 + 6x - 8 = 0

<=> x2 + 6x + 9 = 17

<=> ( x + 3 )2 = 17 

<=>\(\orbr{\begin{cases}x+3=\sqrt{17}\\x+3=-\sqrt{17}\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}x=-3+\sqrt{17}\\x=-3-\sqrt{17}\end{cases}}\)

e. 4x2 + 2x - 6 = 0

<=> 2 ( 2x2 + x - 3 ) = 0

<=> ( 2x2 + 3x ) - ( 2x + 3 ) = 0

<=> x ( 2x + 3 ) - ( 2x + 3 ) = 0

<=> ( x - 1 ) ( 2x + 3 ) = 0

<=>\(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\2x+3=0\end{cases}}\)<=>\(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

e, \(x^2-4x+xy-4y=x\left(x-4\right)+y\left(x-4\right)=\left(x+y\right)\left(x-4\right)\)

g, \(5x^2-10xy+5y^2-20z^2=5\left(x^2-2xy+y^2-4z^2\right)=5\left[\left(x-y\right)^2-\left(2z\right)^2\right]\)

\(=5\left(x-y-2z\right)\left(x-y+2z\right)\)

f, \(4x^2-4xy+y^2-9z^2=\left(2x+y\right)^2-\left(3z\right)^2=\left(2x+y-3z\right)\left(2x+y+3z\right)\)

n, \(\left(x+y\right)^3-\left(z-t\right)^3=\left(x+y-z+t\right)\left[\left(x+y\right)^2+\left(x+y\right)\left(z-t\right)+\left(z-t\right)^2\right]\)

Làm nốt nhé, ko phải đi học thì t giải hết cho cậu r :)) 

Đọc tiếp...

Bài 3 : 

a, \(x^3-4x=x\left(x^2-4\right)=x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

b, \(x^2+2x-y^2+1=\left(x+1\right)^2-y^2=\left(x+1-y\right)\left(x+1+y\right)\)

c, \(x^2+y^2-z^2+2xy=\left(x+y\right)^2-z^2=\left(x+y-z\right)\left(x+y+z\right)\)

d, \(x^2-7x+12=x^2-3x-4x+12=\left(x-4\right)\left(x-3\right)\)

Đọc tiếp...

a , \(-q^3+12q^2x-48qx^2+64x^3\)

 \(=-\left(q^3-12q^2x+48qx^2-64x^3\right)\)

\(=\)\(-\left(q-4x\right)^3\)

b , x+ 2xy - y- 9 

= - ( x2 - 2xy + y2 ) - 9

= - ( x - y )2 - 9

= ( - x + y - 3 ) ( x - y + 3 )

3 , 1 - m2 + 2mn - n2

= 1 - ( m2 - 2mn + n2 )

= 1 - ( m - n )2

= ( 1 - m + n ) ( 1 + m - n )

4 , x3 - 8 + 6a2 - 12a

  = x3 +  6a2 - 12a + 8 

  = x3 + 6a- 12a + 4 + 4

  = x3 + ( 6a2 - 12a + 4 ) + 4

  = x3 + ( 3a - 2 )2 + 4

  = ( x + 3a - 2 + 2 ) ( x2 + 3a + 2 + 2 )

( Mai làm tiếp mấy ý sau '-' muộn rồi ~ )

Đọc tiếp...

5 , x2 - 2xy + y2 - xz - yz

  = ( x2 - 2xy + y2 ) - ( xz + yz )

  = (  x - y )2 - z ( x + y )

  = ( x - y ) 2 - z ( x - y )

  = ( x - y ) ( x - y - z )

6 , x2 - 4xy + 4y - z2 + 4z - 4t2

 =(  x2 - 4xy + 4y ) - (z- 4z +4 ) . t2

 = ( x - y )2 - ( z - 2  )2 . t2

 = ( x - y - z - 2 ) ( x - y + z - 2 ) t2

7 , 25 - 4x2 - 4xy - y2

  = 25 + ( - 4x2 - 4xy + y2 )

  = 25 + ( 2x - y )2

  = ( 5 + 2x - y ) ( 5 + 2x + y )

8 ,

       x3 + y3 + z3 - 3xyz

    = (x+y)3 - 3xy (x  - y ) + z3 - 3xyz     = [ ( x + y)3 + z] - 3xy ( x + y + z )     = ( x + y + z )3 - 3z ( x + y )( x + y + z ) - 3xy ( x - y - z )     = ( x + y + z )[( x + y + z )2 - 3z ( x + y ) - 3xy ]     = ( x + y + z )( x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz - 3xz - 3yz - 3xy)     = ( x + y + z)(x2 + y2 + z2 - xy - xz - yz)

Đọc tiếp...

\(=\left(x^2y+xy^2\right)-\left(x+y\right)=xy\left(x+y\right)-\left(x+y\right)=\left(x+y\right)\left(xy-1\right)\)

Đọc tiếp...

em cảm ơn cô @Nguyễn Linh Chi ạ !

Đọc tiếp...

1 cách cũng gần giống như cô quản lí 

\(x^2y+xy^2-x-y=x\left(xy-1\right)+y\left(xy-1\right)=\left(x+y\right)\left(xy-1\right)\)

Đọc tiếp...

a) x3 - 8 = ( x - 2 )( x - 12 )

<=> ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 ) - ( x - 2 )( x - 12 ) = 0

<=> ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 - x + 12 ) = 0

<=> ( x - 2 )( x2 + x + 16 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x^2+x+16=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=2\)( vì x2 + x + 16 = ( x2 + x + 1/4 ) + 63/4 = ( x + 1/2 )2 + 63/4 ≥ 63/4 > 0 ∀ x )

b) x2( x2 + 4 ) - x2 = 4

<=> x2( x2 + 4 ) - x2 - 4 = 0

<=> x2( x2 + 4 ) - ( x2 + 4 ) = 0

<=> ( x2 + 4 )( x2 - 1 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x^2+4=0\\x^2-1=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=\pm1\)( vì x2 + 4 ≥ 4 > 0 ∀ x )

Đọc tiếp...

a. x3 - 8 = ( x - 2 ) ( x - 12 ) 

<=> x3 - 8 = x- 14x + 24

<=> x3 - 8 - x2 + 14x - 24 = 0

<=> x3 - x2 + 14x - 32 = 0

<=> ( x+ x2 + 16x ) - ( 2x2 + 2x + 32 ) = 0

<=> x ( x2 + x + 16 ) - 2 ( x2 + x + 16 ) = 0

<=> ( x - 2 ) ( x2 + x + 16 ) = 0

<=>\(\hept{\begin{cases}x=2\\x^2+x+16=0\end{cases}}\)

Vì x2 + x + 16 = ( x +\(\frac{1}{2}\))2 +\(\frac{63}{4}\ge\frac{63}{4}>0\forall x\)

=> Pt có nghiệm duy nhất là x = 2

b. x2 ( x2 + 4 ) - x= 4

<=> x2 ( x2 + 4 - 1 ) = 4

<=> x2 ( x2 + 3 ) = 4

<=> x4 + 3x2 - 4 = 0

<=> ( x4 + 4x2 ) - ( x2 + 4 ) = 0

<=> x2 ( x2 + 4 ) - ( x2 + 4 ) = 0

<=> ( x2 - 1 ) ( x2 + 4 ) = 0

<=> ( x - 1 ) ( x + 1 ) ( x2 + 4 ) = 0

<=>\(\hept{\begin{cases}x-1=0\\x+1=0\\x^2+4=0\end{cases}}\)<=>\(\hept{\begin{cases}x=1\\x=-1\\x^2=-4\left(vl\right)\end{cases}}\)

Vậy pt có các nghiệm là x =\(\pm\)1

Đọc tiếp...

Ko khó nè :3, đừng tách ra nhé ! 

a, \(x^3-8=\left(x-2\right)\left(x-12\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)=\left(x-2\right)\left(x-12\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4-x+12\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^2+x+16\right)=0\Leftrightarrow x=2\)

b, \(x^2\left(x^2+4\right)-x^2=4\Leftrightarrow-x^2\left(-x^2-4\right)-x^2=4\)

\(\Leftrightarrow-x^2\left(4-x^2\right)-x^2=4\Leftrightarrow-x^2\left(2-x\right)\left(2+x\right)-x^2-4=0\)

\(\Leftrightarrow-x^2\left(2-x\right)\left(2+x\right)+\left(-x^2-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-x^2\left(2-x\right)\left(2+x\right)+\left(2-x\right)\left(2+x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(-x^2+1\right)\left(2-x\right)\left(2+x\right)=0\Leftrightarrow x=\pm1;\pm2\)

Check hộ dáp án nhá :), ko chắc lắm nếu khai triển sẽ dễ nhìn hơn đấy. 

Đọc tiếp...

a) \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x+6\right)=8\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}-x-6\right)=8\)

\(\Leftrightarrow-\frac{11}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)=8\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{2}=-\frac{16}{11}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{43}{22}\)

b) \(\left(x^2+2x\right)^2-2x^2-4x=3\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+4x^2-2x^2-4x=3\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^3+2x^2-4x-3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4+x^3\right)+\left(3x^3+3x^2\right)-\left(x^2+x\right)-\left(3x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^3+3x^2-x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+3\right)\left(x^2-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{-3;-1;1\right\}\)

Đọc tiếp...

Gửi nhầm gửi nhầm, k cần trả lời nữa đâu ^ ^''

Đọc tiếp...

photomath không nói nhiều

Đọc tiếp...

a) ( x + 1/2 )2 - ( x + 1/2 )( x + 6 ) = 8

<=> ( x + 1/2 )[ ( x + 1/2 ) - ( x + 6 ) ] = 8

<=> ( x + 1/2 )( x + 1/2 - x - 6 ) = 8

<=> ( x + 1/2 ).(-11/2) = 8

<=> x + 1/2 = -16/11

<=> x = -43/22

b) ( x2 + 2x )2 - 2x2 - 4x = 3

<=> ( x2 + 2x )2 - 2( x2 + 2x ) - 3 = 0 (*)

Đặt t = x2 + 2x

(*) <=> t2 - 2t - 3 = 0

     <=> t2 + t - 3t - 3 = 0

     <=> t( t + 1 ) - 3( t + 1 ) = 0

     <=> ( t + 1 )( t - 3 ) = 0

     <=> ( x2 + 2x + 1 )( x2 + 2x - 3 ) = 0

     <=> ( x + 1 )2( x2 - x + 3x - 3 ) = 0

     <=> ( x + 1 )2[ x( x - 1 ) + 3( x - 1 ) ] = 0

     <=> ( x + 1 )2( x - 1 )( x + 3 ) = 0

     <=> x = -1 hoặc x = 1 hoặc x = -3

Đọc tiếp...

\(x^3-3x^2-9x+27=x^2\left(x-3\right)-9\left(x-3\right)=\left(x^2-9\right)\left(x-3\right)\)

\(=\left(x-3\right)\left(x+3\right)\left(x-3\right)=\left(x-3\right)\left(x+3\right)\)

Đọc tiếp...

\(=x^2\left(x-3\right)-9\left(x-3\right)=\left(x^2-9\right)\left(x-3\right)\)

\(=\left(x-3\right)^2\left(x+3\right)\)

Đọc tiếp...

x3 - 3x2 - 9x + 27

= ( x3 - 3x2 ) - ( 9x - 27 )

= x2( x - 3 ) - 9( x - 3 )

= ( x - 3 )( x2 - 9 )

= ( x - 3 )( x - 3 )( x + 3 )

= ( x - 3 )2( x + 3 )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: