Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Gọi cạnh của thửa ruộng HV hay còn gọi chiều rộng của thửa ruộng HCN là a, chiều dài của HCN là b.

Ta có:

Chu vi HV: a * 4 = (a+b)*2-28

Mà: a*4 = a*2 + b*2-28

Nên: a = b-28 hay a+28= b

Diện tích HV: a*a+420 = a*b

\(\Rightarrow\)a+420 = b

Ta ghép :a*a+420 = a*(a+28)

              a*a+420 = a*a+a*28 hay 420 = a*28

\(\Rightarrow\) a = 420:28 = 15 và b = 15+28 = 43

Diện tích thửa ruộng HV là:

15*15 = 225(m2)

Diện tích thửa ruộng HCN là:

15*43 = 645(m2)

Đáp số: thửa ruộng HV:255m2

thửa ruộng HCN:645m2

Có chỗ nào sai sót, mong bạn thông cảm!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: