Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A = - 2x2 + 4xy - 6y2 - 4y + 5

= (- 2x2 + 4xy - 2y2) + (- 4y2 - 4y - 1) + 6

= - 2(x - y)2 - (2y + 1)2 + 6 \(\le\)6

Đạt được khi x = y = - 0,5

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: