Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

gọi số đó là A

Từ 1 đến 2010 Có 9 số có 1 chữ số,9 số này tạo thành co A 9 x 1 = 9 ( chữ số )

Từ 1 đến 2010 có 90 số có 2 chữ số, 90 số này tạo cho A : 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 1 đến 2010 có 900 số có 3 chữ số ,900 số này tạo cho A 900 x 3 = 2700 ( chữ số )

Từ 1 đến 2010 có  1011 số có 4 chữ số,1011 số này tạo cho A 1011 x 4 = 4044( chữ số )

Vậy viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến  2010 ta viết được 1 số có

9 + 180 + 2700 + 4044 = 6933 ( chữ số )

Đáp số 6933 chữ số

Đọc tiếp...

Từ 1 đến 9 : có 9 chữ số 

Từ 10 đến 99 : có 180 chữ số

Từ 100 đến 999 : có 2700 chữ số 

Từ 1000 đến 2010 : có 4040 chữ số 

Tổng cộng có :   6933 chữ số

Đọc tiếp...

không biết đừng có hỏi

Đọc tiếp...

đoàn học sinh trường tiểu học hồng quang gồm 10 bạn bắt tay giao lưu với đoàn học sinh đội bạn gồm 8 bạn. Hỏi có bao nhiêu caí bắt xảy ra đảm bảo các bạn đều được bắt tay một lần với mỗi bạn của đội mình và đội bạn ?

Đọc tiếp...

có 6399 số bạn nhé

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: