Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Đổi 1,5 m = 15 dm

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                   ( 25 + 15 ) x 2 = 80 ( dm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                   80 x 18 = 1440 ( dm2 )

Diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhât là :

               ( 25 x 15 ) x 2 = 750 ( dm2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

                1440 + 750 = 2190 ( dm2 )

                         Đáp số : Diện tích xung quanh : 1440 dm2

                                       Diện tích toàn phần : 2190 dm2

Đọc tiếp...

                         Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                          ( 4/5 + 1/3 ) x 2 = 34/15 ( m )

                             Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                                            34/15 x 1/4 =17/30 ( m2 )

                             Diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                            ( 4/5 x 1/3 ) x 2 = 8/15 ( m2 )

                              Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 

                                              17/30 + 8/15 = 11/10 ( m2 )

                                                         Đáp số :....

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: