Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x + 20 = 100 

x = 100 - 20

x = 80

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

x         = 100 - 20

x         = 80

ai k mik mik k lai

Đọc tiếp...

x+20=100

x      =100-20

x      =80

Đọc tiếp...

x+20=100

x=100-20

x=80

ai tk minh minh tk lai

Đọc tiếp...

x+20=100

     x =100-20

     x =80

Đọc tiếp...

x = 80

Tk mk nha mình nhanh nhất

Đọc tiếp...

X+20=100

X=100-20

X=80

Vậy X=80

Đọc tiếp...

X + 20 = 100

X        = 100 - 20

X        = 80

X = 80 nha bạn. Chúc bạn học giỏi.

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

x        = 100 - 20

x        = 80

   Vậy x = 80

Đọc tiếp...

X + 20 = 100 

X = 100 - 20 

X = 60 nha bạn mk nha

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

        x = 100 - 20

        x = 80

Đọc tiếp...

x + 20 = 100 giải bài toán như sau :

100 - 20 = 80 có nghĩa là 20 + 80 sẽ bằng 100

KL : 80 + 20 = 100

Đọc tiếp...

x = 100 - 20 

x = 80

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: