Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta có : \(2^{2013}=\left(2^3\right)^{671}=8^{671}\)

Ta lại có : \(3^{1344}=\left(3^2\right)^{672}=9^{672}\)

Mà : \(8^{671}< 9^{672}\)

\(\Rightarrow2^{2013}< 3^{1344}\)

k mk nha

thank you very much

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: