Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

D = |2x - 22| + |12 - x| + 2|x - 3|

= |2x - 22| + |12 - x| + |2x - 6|

= |2x - 22| + |2x - 6| + |12 - x|

= |2x - 22| + |6 - 2x| + |12 - x|

Ta có : |2x - 22| + |6 - 2x| ≥ |2x - 22 + 6 - 2x| = | - 16 | = 16

=> D = |2x - 22| + |6 - 2x| + |12 - x| ≥ 16 +|6 - 2x| ≥ 16 ( Vì |6 - 2x| ≥ 0 )

Dấu "=" xảy ra khi |6 - 2x|= 0 => x = 3

Vậy gtnn của D là 16 tại x = 3

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: