Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a=5

vì 7245chia hết  cho 5 vì có chữ số tận cùng là 5

    7245 chia hết cho 9 vì tổng các chữ số chia hết cho 9

kb nha

Đọc tiếp...

số A bằng 5 vì 7240 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9 

vậy A =5

Đọc tiếp...

Vi 724a chia het ch 5 nen a co the bang 5;0

Voi a =5 =≫ 7245=(7+2+4+5)=18=≫ chia het cho 9

Voia=0=≫7240=(7+2+4+0)=13=≫ko chia het cho 9

Vay a=5

Đọc tiếp...

số A bằng  7240  chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9

Vậy A = 5

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: