Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A = 3 + 32 + 33 + ... + 32016

=> 3A = 3 ( 3 + 32 + 33 + ... + 32016 )

= 32 + 33 + 34 + ... + 32017

3A - A = ( 32 + 33 + 34 + ... + 32017 ) - ( 3 + 32 + 33 + ... + 32016 )

2A = 32017 - 3

\(\Rightarrow2A+3=3^{2017}-3+3=3^{2017}=3^n\)

=> n = 2017

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: