Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

số đó là 109

ai kick minh kick lai

kb nha

Đọc tiếp...

Gọi abc là số tự nhiên cần tìm. Để số tự nhiên này bé nhất thì chữ số hàng trăm và hàng chục phải là hai chữ số nhỏ nhất.

=>Ta có: 10c và 1 + 0 + c = 10 <=> 1 + c = 10 => c = 10 - 1 = 9

Vậy số cần tìm là 109

Đọc tiếp...

số đó là 109

chắc 100% luôn

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: