Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x - 10 = 60

x        = 60 + 10

x        = 70

ai k mik mik k lại

Đọc tiếp...

\(x-10=60\)

           \(x=60+10\)

           \(x=70\)

k mk nha

thank you very much

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

x = 60 + 10

x = 70 

Đọc tiếp...

x-10=60

x=60+10

x=70

Đọc tiếp...

x - 10=60

       x= 60+10

       x= 70

K nha!

Đọc tiếp...

\(x-10=60\)

\(x=60+10\)

\(x=70\)

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

       x = 60 - 10

       x = 50

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

       x = 60 + 10

       x = 70

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

Một bao gạo cân nặng là:

243,2 : 8 = 30,4 ( kg )

Vậy 12 bao gạo cân nặng là:

30,4 x 12 = 364,8 ( kg )

Đáp số: 364,8

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: