Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x - 10 = 60

x        = 60 + 10

x        = 70

ai k mik mik k lại

Đọc tiếp...

\(x-10=60\)

           \(x=60+10\)

           \(x=70\)

k mk nha

thank you very much

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

x = 60 + 10

x = 70 

Đọc tiếp...

x-10=60

x=60+10

x=70

Đọc tiếp...

x - 10=60

       x= 60+10

       x= 70

K nha!

Đọc tiếp...

\(x-10=60\)

\(x=60+10\)

\(x=70\)

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

       x = 60 - 10

       x = 50

Đọc tiếp...

x - 10 = 60

       x = 60 + 10

       x = 70

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: