Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a,

\(S_1=2-4+6-8+...+1998-2000\)

\(S_1=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(1998-2000\right)\)

\(S_1=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)\)

Vì dãy \(S_1\)có 1000 số =>Dãy \(S_1\)có 500 cặp -2.

\(S_1=\left(-2\right).500\)

\(\Rightarrow S_1=-1000\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: