Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\frac{5}{4.6}+\frac{5}{6.8}+\frac{5}{8.10}+...+\frac{5}{298.300}\)

\(=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+....+\frac{1}{298}-\frac{1}{300}\right)\)

\(=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{300}\right)=\frac{5}{2}.\frac{37}{150}=\frac{37}{60}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: