Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =

= ( 9 + 1 ) + ( 8 + 2 ) + ( 7 + 3 ) + ( 6 + 4 ) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

Đọc tiếp...

\(9+8+7+6+5+4+3+2+1\)

\(=\left(9+1\right)+\left(8+2\right)+\left(7+3\right)+\left(6+4\right)+5\)

\(=10+10+10+10+5\)

\(=45\)

k mk nha

thank you

Đọc tiếp...

9+8+7+6+5+4+3+2+1

=(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

=10+10+10+10+5

=45

Đọc tiếp...

= 45 

ai k mình mình k

Đọc tiếp...

Nếu đề yêu cầu tính nhanh thì bạn tính như thế này:

9+8+7+6+5+4+3+2+1

=(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

=10+10+10+10+5

=40+5

=45

Đọc tiếp...

9+8+6+7+6+5+4+3+2+1

=( 9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

= 10+10+10+10+5

=10x4+5

=40+5

= 45

Nếu chưa lm nhân thì lm lần lượt ra nha! K cho mk nha bn hiền!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: