Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x+50=20x5

x+50=100

     x=100-50

     x=50

Đọc tiếp...

x + 50 = 100

x = 100 - 50

x = 50

K mk mk k lại 

Đọc tiếp...

\(x+50=20\times5\)

\(x+50=100\)

           \(x=100-50\)

           \(x=50\)

Đọc tiếp...

x= 50 

tk nha 

thanks 

chú bạn học tốt

Đọc tiếp...

Ta co:x+50=20x5

<=>x+50=100

<=>x=100-50=50

Vay x=50

Đọc tiếp...

x + 50 = 20 x 5 

x + 50 = 100

x        = 100 - 50

x        =  20

k mk nha 

Đọc tiếp...

x +50 = 100

x = 100 - 50

x = 50

mik nha mik bạn rồi

Đọc tiếp...

x + 50 = 100

        x = 100 - 50 

       x = 50

Đọc tiếp...

X + 50 = 20 x 5

X + 50 = 100

X       = 100 - 50

X       = 50

Vậy X = 50

Đọc tiếp...

x + 50 = 100 

x        = 100 - 50  

x       = 50

Đọc tiếp...

x= 50 

tk nha 

thanks 

chú bạn học tốt

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: