Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

KKết quả là:

           55

               Đáp só:55

Đọc tiếp...

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10\)

\(=\left(1+9\right)+\left(2+8\right)+\left(3+7\right)+\left(4+6\right)+10+5\)

\(=10+10+10+10+10+5\)

\(=55\)

k mk nha

Đọc tiếp...

=55

ai tk mình mình tk

Đọc tiếp...

1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55

Đọc tiếp...

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

Đọc tiếp...

(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+(5+5)

=10+10+10+10+10

=50

k cho mình đi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: