Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

50 - x = 110

      x = 50 - 110

      x = -60

k mik nha bn

Đọc tiếp...

50 - x = 110

x = 110 - 50

x = 60

Tk mk mk tk lại

Hứa luôn 

Đọc tiếp...

50 - x = 110

x = 110 + 50

x = 160

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: