Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\sqrt{3-x}+x\)

\(=\left(x-3+\sqrt{3-x}-\frac{1}{4}\right)+3+\frac{1}{4}\)

\(=-\left(\sqrt{3-x}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{13}{4}\le\frac{13}{4}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: