Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta thấy:\(2015-|y-2015|=y\)nếu \(y\le0\)

và \(2015-|y-2015|=2015-y+2015\)nếu \(y>2015\)

Nếu \(y\le2015\)thì:

\(y-2015-|y-2015|=y-y=0\)

\(\Leftrightarrow y=0;1;2;3;4;...;2015\)( Vì y là số tự nhiên )

\(\Rightarrow x=0\)( Vì \(2016^0-1=0\))

Nếu \(y>2015\)thì:

\(y-2015-|y-2015|=y-2015-y+2015=y-y=0\)

\(\Leftrightarrow y=2016;2017;...;+\infty\)

\(\Rightarrow x=0\)

Từ cả 2 trường hợp ta có:

\(y=0;1;2;3;4;...;+\infty\)hay \(y=N\)

\(x=0\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: