Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab7}\)và số mới là \(\overline{7ab}\), ta có:

\(\overline{7ab}\div\overline{ab7}=2\)dư 21

\(\Rightarrow\left(\overline{7ab}-21\right)\div\overline{ab7}=2\)

Mà \(2\times\overline{ab7}=\)số có tận cùng là 4 hay tận cùng là ( b - 1 ) của \(\left(\overline{7ab}-21\right)\)

\(\Leftrightarrow b-1=4\)

\(\Rightarrow b=5\)

Ta lại có :

\(\left(\overline{7ab}-21\right)=\overline{6xy}\)hoặc \(\overline{7cd}\)chia 2 bằng \(\overline{3zt}\)bằng \(\overline{a47}\)( x, y, c, d, z, t là số tự nhiên )

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy ta có số cần tìm là 357

Đọc tiếp...

mk k hiểu chỗ :

7ab - 21 = 6xy hoặc 7cd chia 2 bằng 3zt bằng a47 (...)

=> a = 3 ????

GIải thik hộ mk nhé ! mk cảm ơn !!!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: