Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

                chu vi mặ đáy hình hộp cn là : ( 3/5 + 1/4 ) x 2 = 17/10 (m2)

                 S x q hình hộp cn là :   17/10 x 1/3 = 17/30 (m2)

                 S mặt  đáy kình hộp cn là :  3/5 x1/4 = 3/20 (m2)

                  S t p hình hộp cn là :      17/10 + 2 x 3/20 = 47/30 (m2)

                             Đs : Sxq:   17/30 m2

                                    Stp:    47/30 m2

Đọc tiếp...
Sxq:17/30m2 Stp:47/30m2
Đọc tiếp...
có may bạn giúp bạn roi do thoi!
Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: