Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

tổng 2 đáy là :

21,3 x 2 = 42,6 ( cm )

chiều cao hình thang là :

32,2 x 2 : 2,3 = 28 ( cm )

diện tích hình thang là :

42,6 x 28 : 2 = 596,4 ( cm2 )

Đáp số : 596,4 cm2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: