Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Thể tích của bể cá ban đầu là:

2,5x1,8x0,6=2,7 m3

chiều cao của mực nước sau khi thả hòn đá vào là:

0,6+0,7=1,3

thể tích của bể sau khi thả hòn đá vào là:

2,5x1,8x1,3=5,58 m3

thể tích của hòn đá là:

5,58-2,7=3,15 m3

Đọc tiếp...

2,88 m3 mới đúng nha chúc bn hok giỏi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: