Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C D

DC = 1/3 BC và bằng 4 cm

Nên BC = DC x3

BC dài là :

4 x 3 = 12 cm

Chiều cao ADC :

2 x 12 : 4 = 6 cm

DT tam giác ABC :

12 x 6 : 2 = 36 cm2

Đọc tiếp...

À các bạn có thể vẽ hình cho mình được không

Đọc tiếp...

A C B D hình vẽ nè

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: