Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

tính dk chiều cao hình thang là 256,2x 2:(18+30,8)=10,5

miếng đất hcn sau lhi mở rộng có chiều dài là bằng đáy lớn hình thang chiều rọng bằng chiều cao hình thang 

nên tính dk diện tích hcn là 30,8x 10,5= 323,4

phần diện tích tăng thêm là= 323,4- 256,2=67,2

Đọc tiếp...

cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...

67,2 nhe k cho tui

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: