Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

24 người 13 người 23 người Người chỉ biết TA Người chỉ biết TN

Nhìn vào biểu đồ,ta thấy số người chỉ biết tiến anh là:

24-13=11(người)

Đáp số:11 người

*Lưu ý:TA là viết tắt của Tiếng Anh,Tiếng nga viết tắt là TN

Đọc tiếp...

bằng 24 - 13 = 11 người nhé

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: